สรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ

          สรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ "ระดับดีเด่น" งานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กลุ่มที่ 1 งานห้องสมุด ได้แก่

  • การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย นางสาวนภา  มิ่งนัน

กลุ่มที่ 2 งานบริหารสำนักงาน ได้แก่

  • การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (TimeKPRU) โดย นายอนุชา  พวงผกา, รศ. ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก, รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน

กลุ่มที่  3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายพีระ กอบแก้ว, นายประสิทธิ์ มณีวรรณ, นายพงษ์เทพ มาลัย, นายสุชาติ ปัญญาญะ

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 123 734 Share

งานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13

          วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 และเปิดตัว Application KPRU MIND ในงาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2566 116 536 Share


สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

ในปี พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง จึงได้กำหนดโครงการเพื่อดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดความเข้มแข็ง ระดมความคิดในการพัฒนาการให้บริการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์แก่ประชาคมในท้องถิ่นและชุมชน ให้สอดคล้องตามบริบทและตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือได้อย่างเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2565 106 407 Share


การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 59 384 Share


ร่วมมือ ร่วมใจ : การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2563 59 381 Share


การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2562 59 385 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ