สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

ในปี พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง จึงได้กำหนดโครงการเพื่อดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดความเข้มแข็ง ระดมความคิดในการพัฒนาการให้บริการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์แก่ประชาคมในท้องถิ่นและชุมชน ให้สอดคล้องตามบริบทและตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือได้อย่างเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2565 87 Share


การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 88 Share


ร่วมมือ ร่วมใจ : การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2563 91 Share


การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2562 85 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ