banner logo

แนวการสอบ - ชุดที่ 1

1. ดาวน์โหลดข้อมูลและการบีบอัดไฟล์

 • การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 • การบีบอัดข้อมูล และแยกไฟล์ข้อมูล (zip, rar)
 • การสร้างโฟลเดอร์

2. จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Word

 • การกำหนดขอบกระดาษของเอกสาร (Margins)
 • การกำหนดระยะกั้นหน้า (Indent)
 • การกำหนดระยะแท็บ (Tabs)
 • การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Spacing)
 • การใส่หัวกระดาษ (header) และท้ายกระดาษ (footer)
 • การวางรูปภาพในแนวของข้อความ และวางภาพซ้อนกัน (Wrap Text)
 • การแทรก Bullet
 • การแทรกตาราง (Table)
 • การแทรกหน้าเอกสารแนวนอนในเอกสาร (Orientation)
 • การแบ่งคอลัมน์ (Columns)
 • การใส่เลขหน้า (Page Number)
 • การแทรกสารบัญอัตโนมัติ (Table of Contents)

3. สร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word

4. สร้างเอกสารนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint

 • การเพิ่มหน้าสไลด์
 • การเปลี่ยน Themes
 • การใส่เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ (Animations)
 • การแทรกวันที่
 • การใช้งาน Smart Art
 • การสร้าง Link เชื่อมโยงไปยังหน้าสไลด์อื่นๆ
 • การกำหนดค่าการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)
 • การแทรกและตัด (Crop) รูปภาพ
 • การแทรก Action buttons
 • การแทรก VDO
 • การแทรก Chart
 • การแทรก WordArt
 • การแทรก Clip Art

แนวการสอบ - ชุดที่ 2

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลตัวเลขด้วย Microsoft Excel 2010

 1. การแทรกแถว - ลบแถว
 2. การผสานเซลล์
 3. การใช้ฟังก์ชันแสดงวันที่เวลาปัจจุบันและการจัดรูปแบบ
 4. การใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติในการคำนวณ การใช้เขียนสูตรคำนวณพื้นฐานต่างๆ
 5. การใช้ฟังก์ชันนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข
 6. การจัดรูปแบบเซลล์ เช่น การกำหนดความสูง การเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ การจัดวางข้อความในเซลล์ เป็นต้น
 7. การอ้างอิงข้อมูลระหว่าง sheet
 8. การใช้ฟังก์ชัน if
 9. การสร้าง Chart และการจัดรูปแบบ
 10. การเพิ่ม การคัดลอก การลบ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนสี sheet
 11. การเรียงลำดับข้อมูล
 12. การสร้างตัวกรองข้อมูล
 13. การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาข้อมูล
icon news praogram com
icon news outline 2018