ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


จำนวน 357 ข้อความ


ลำดับที่ : 357. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 22:54:45 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวนภัทร เตี๋ยอนุกูล 80

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 356. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 22:26:42 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม กาญจนา เตชาวงศ์ 95

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 355. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 22:21:44 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาววีรนุช นามนา 61

ตำแหน่ง : นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 354. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 22:01:59 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวอรอนงค์ คำบุญมา 62

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 353. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:57:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวทิพวรรณ วงษ์ใจ 60

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มรภกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 352. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:39:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ศาวิกา สำราญไพบูลย์ 71

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 351. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:37:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายณัฐเดช ดวงเเก้ว 59

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 350. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:36:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาววนิดาโต๊ะละแฮ 68

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 349. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:34:46 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายวุฒิชัย ย่างคำรามกึกก้อง 71

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 348. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:34:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวไพลิน บุตรดี 60

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 347. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:34:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวธนาภา สารเขียว 57

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 346. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:33:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวณัฐวินุช บุนนาค 59

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 345. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:33:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวพิมพ์นิภา อยู่กัน 67

ตำแหน่ง : นักศักษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 344. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:33:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวนริศรา วรรณรัตน์ 69

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 343. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวศิวนาถ สิงห์อนันต์ 70

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 342. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:38 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม วารุณี อัศดรประเสริฐ 58

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 341. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:23 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ภัทรินทร์ ปัดทุม 64

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 340. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ศิรินทรา คีรีมาลี 68

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 339. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:17 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายทศพล ใบพะออม 56

ตำแหน่ง : นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 338. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:08 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวเพ็ญศิริ ปวนแก้ว 60

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 337. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:07 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นาย ทนเดช นิลพัด 55

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มาห
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 336. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:32:02 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวสุธินันท์ พรหมทอง 55

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 335. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 21:31:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวเจนจิรา หุ่นไทย 76

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 334. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 20:51:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวโอกามา จ่าแกะ 70

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : การพัฒนาสังคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 333. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 20:22:31 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 69

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 332. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 20:06:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย 59

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 331. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 19:50:24 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ชุลีพร แสงสุวรรณ์ 83

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 330. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 19:32:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สุระศักดิ์ แก้วสียา 61

ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 329. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 19:04:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายศรัณ แสบงบาน 72

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 328. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 18:46:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวอภิญญาพร ขอนทอง 71

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบา่ลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 327. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 17:42:52 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 55

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 326. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 17:06:59 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงวงศ์ 64

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 325. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 16:46:06 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวสุธิดา ฉิมพงษ์ 70

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 324. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 16:42:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 60

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 323. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 15:42:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวปวีณา รักชาติพานิช 61

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 322. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 15:40:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวนิสรา สิงห์ทอง 63

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 321. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 15:13:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวเมธาวี บริบูรณ์ 99

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 320. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 15:01:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาว เปรมฤทัย มณีวงษ์ 60

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 319. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:59:04 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาว อรอุมา คำชู 61

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 318. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:56:31 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาว พัชราภรณ์ ร้อยตรอง 61

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 317. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:45:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สุธิดา ทับทิมศรี 61

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 316. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:43:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม น.ส สุภาพร แถวบุญมี 53

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 315. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:29:31 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ 60

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 314. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:21:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวบุญณิสา น้ำใส 62

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสวนส้ม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 313. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 14:06:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด 60

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 312. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 13:46:33 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายณะราทิ น้อยม่วง 53

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 311. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 13:36:44 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม คมกริช กลิ่นอาจ 47

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 310. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 13:34:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายสุรเชษฐ ขอนทอง 53

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 309. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 12:18:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นาย วิจิตร ฤทธิธรรม 44

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 308. วันที่ : 9 ม.ค. 2566 เวลา 12:03:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 57

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ