๑๓ กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


จำนวน 44 ข้อความ


ลำดับที่ : 44. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ 32

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่ : 43. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวสุติมา นครเขต 36

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 42. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวยุวธิดา พรมสายใจ 28

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 41. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวชุติมา ทอสาร 31

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 40. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายทวิช ปิ่นวิเศษ 33

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่ : 39. วันที่ : 6 ต.ค. 2564

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวนิสรา สิงห์ทอง 28

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 38. วันที่ : 14 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 28

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 37. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

วันเฉลิม พูนใจสม 28

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 36. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

จุไรรัตน์ โพธิบัลลังค์ 27

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 35. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ์ 30

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 34. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวสุพิชารอดแก้วและครอบครัว 27

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 33. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวดารณี บำรุงศรี 29

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมาบริการ (U2T)
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 32. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ชมพูนุท เรืองแก้ว 27

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -

ลำดับที่ : 31. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

น.ส.นิชาภา กันทะวัง 29

ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการโควิด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กํา​แพง​เพชร​ แม่สอด

ลำดับที่ : 30. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาว ชมพูนุท เรืองแก้ว 28

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลระหาน

ลำดับที่ : 29. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 30

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : งานมาตรฐาน ฯ มรภ.กำแพงเพชร

ลำดับที่ : 28. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

อรปรียา คำแพ่ง 26

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 27. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

วรภรณ์ โพธิ์เงิน 29

ตำแหน่ง : ผศ.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 26. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ทวิโรฒ ศรีแก้ว 28

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 25. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

อมรา ศรีแก้ว 31

ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 24. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายกฤติเดช จินดาภัทร์ 32

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับที่ : 23. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด 30

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 22. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายมนตรี หลินภูและครอบครัว 29

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 21. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ดวงดี ทองคูณคณาลาภ 32

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ลำดับที่ : 20. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นาย วิจิตร ฤทธิธรรม 34

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 19. วันที่ : 13 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายอนุชา พวงผกา 27

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 18. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 30

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ : 17. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พนิดา ใจเพชร์ 34

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 16. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เฉลิม ทองจอน 33

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 15. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นาย ธีระศักดิ์ ไชยมาตร์ 34

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -

ลำดับที่ : 14. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวมลธยา นันทวัฒน์ 33

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ : 13. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์ 26

ตำแหน่ง : ข้าราชการเกษียณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 12. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา 28

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 11. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 27

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร

ลำดับที่ : 10. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ 35

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 9. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย 27

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 8. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

น.ส.อนันธิตรา ดอนบันเทา 28

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ : 7. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา 35

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -

ลำดับที่ : 6. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายพงศกร แสงหงษ์ 27

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 5. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางไพรัตน์ พวงผกา 29

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ : 4. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 30

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 3. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นายปฐมพงษ์ สุดเขียว 27

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

ลำดับที่ : 2. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ. วีระพันธ์ 27

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลำดับที่ : 1. วันที่ : 12 ก.ค. 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 23

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ