ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 271 ข้อความ


ลำดับที่ : 271. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 20:25:41 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล 23

ตำแหน่ง : ผู้ข้วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 270. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 18:58:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า อาจาย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 22

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 269. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 18:21:32 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย แดงซิว 15

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 268. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 18:20:12 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง 17

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 267. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 15:56:35 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 22

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 266. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 15:37:38 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 18

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 265. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 15:19:12 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ทศพร ศีลอวยพร 20

ตำแหน่ง : วิศวกร
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 264. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 14:37:06 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พงศ์ศิริ ขำมีชะนะ 16

ตำแหน่ง : นักวิชาการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 263. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 14:18:56 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 262. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 14:11:57 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศักดิ์ กินา 18

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 261. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 13:42:37 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์ 16

ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 260. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 13:34:45 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรางทอง นนทะการ 23

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 259. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 13:31:13 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา 19

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 258. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 13:26:17 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา 20

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 257. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 12:42:15 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 20

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 256. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 11:47:27 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ยุวธิดา พรมสายใจ 14

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 255. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 11:27:55 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวีณา รักชาติพานิช 18

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 254. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 11:00:17 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางปาริชาติ ภู่จันทร์ 15

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 253. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 10:53:10 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางปาริชาติ บำราญ 15

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน : โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 252. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 10:51:00 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล รื่นกลิ่น 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 251. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 10:38:14 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 250. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 10:35:27 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 249. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 10:17:21 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นฤชล เขื่อนยัง 14

ตำแหน่ง : นิติกร
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 248. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:44:44 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชวิศา ตันติรถานนท์ 17

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 247. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:38:51 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 23

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 246. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:36:09 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 16

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 245. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:34:09 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มาริตา จิตชู 16

ตำแหน่ง : ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 244. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:33:59 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายโกมินทร์ บุญชู 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 243. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:31:11 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรหมธร พูลสุข 18

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 242. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:30:59 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 15

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 241. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:30:21 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายจักกริช มีสี 17

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 240. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:29:55 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 25

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 239. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:26:13 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 14

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 238. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:23:44 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 20

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 237. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 09:07:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี โพธิ์ระวัช 17

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 236. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:57:51 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร. ศุภรดา อันชุนดา 17

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 235. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:57:25 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมริสา การะเวก 12

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 234. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:41:51 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติมา ทอสาร 16

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 233. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:38:06 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุติมา นครเขต 22

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 232. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:34:26 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิช ปิ่นวิเศษ 15

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 231. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:32:45 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ 20

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 230. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:30:20 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 18

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 229. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:11:22 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรสุดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า วาสนา จันทร์ผ่อง 14

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 228. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 08:09:01 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า กฤษณะ จันทร 24

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 227. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 07:53:54 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ 18

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 226. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 07:50:50 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร เงินทอง 17

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 225. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 07:28:15 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดร.กฤช สอนกอง 17

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 224. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 06:02:20 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า นายวันธนะพล หมั่นหา 14

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 223. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 03:30:53 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ. ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 15

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 222. วันที่ : 9 ม.ค. 2567 เวลา 03:24:16 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผ.ศ. ดร. สุภาเพ็ญ ปาระวัฒนพิสุทธิ์ 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ