เข้าระบบ KPRU ORDER BOOKS

สำหรับ บุคลากร และ นักศึกษา ปิดให้บริการ ค่ะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

" KPRU ORDER BOOKS "


* สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา (Tabian) รหัสผ่าน * ต.ย. 20/03/63
* สำหรับบุคลากร เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน (MIS)