มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)

จำนวน 227 โครงการ/อื่นๆ จำนวน 13,254 ฉบับ


ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/อื่นๆ จำนวน(ฉบับ) สถิติ
1. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 2
2. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 7
3. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39 47
4. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 50
5. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
34 48
6. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24 6
7. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
54 77
8. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
46 4
9. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 1
10. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 1
11. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
41 25
12. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 1
13. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43 17
14. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
61 22
15. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 9
16. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 20
17. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
128 133
18. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,๕๐ ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
84 47
19. 50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
144 265
20. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31 32
21. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
126 124
22. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 17
23. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
103 136
24. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 6
25. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
106 131
26. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24 1
27. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
132 124
28. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 1
29. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
130 7
30. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 13
31. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
62 122
32. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 31
33. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
150 210
34. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 59
35. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
135 303
36. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 21
37. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
104 181
38. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 2
39. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
93 83
40. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
29 64
41. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 146
42. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39 42
43. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
199 156
44. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 41
45. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
150 334
46. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 11
47. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 98
48. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 12
49. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
130 135
50. ปฏิบัติภารกิจพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ริมปิง จังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย จังหวัดกำแพงเพชร
48 101
51. วันสถาปนามหาวิทยาลัย
จัดโดย มหาวิทยาลัย
65 103
52. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สำหรับขอผลงานทางวิชาการ
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
160 738
53. ปฏิบัติภารกิจเรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดโดย พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30 148
54. (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๒
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
27 97
55. (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๒
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
43 244
56. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา
24 133
57. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
46 214
58. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 221
59. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 254
60. โครงการพัฒนาทักษะ นศท.จิตอาสา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ นศท.จิตอาสาจราจร)
จัดโดย งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
65 238
61. How to Live & Learn by PDSA on Campus 2022
จัดโดย techno
221 922
62. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
58 409
63. การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ "อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
57 440
64. โครงการอนุรักษ์พลังงาน “ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร”
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
110 794
65. กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก และ งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
383 5,268
66. ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์" ในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Digital Finance and Investment Smart Room
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 241
67. ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์" ในวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Digital Finance and Investment Smart Room
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 170
68. โครงการจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 217
69. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในหัวข้อ "การเทรดค่าสกุลเงินตราต่างประเทศ (Forex) , สกุลเงินดิจิทัล , ความรู้ความเข้าใจใน Metaverse และ NFT เบื้องต้น" ในวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2565
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 109
70. เกียรติบัตร ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
64 753
71. 07-07-2565 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง(ว 10/2564)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
54 1,888
72. โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
42 508
73. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ Green Office อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
125 1,675
74. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ประจำปี 2564
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
52 1,058
75. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ประจำปี 2565
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
58 955
76. การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่สากล
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 716
77. สัมมนาวิชาการ เรื่อง Educational Administration in Next Normal
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุ่นที่ ๗
123 984
78. 19-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับหลักสูตร
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
59 1,194
79. 20-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับคณะ สถาบัน
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
46 836
80. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
40 998
81. อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 291
82. International Relations Competency Development of the Northern Rajabhat Universities
จัดโดย วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 271
83. อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 66
84. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
37 815
85. กิจกรรม STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
54 854
86. ทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
51 1,031
87. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 31-1 เมย 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
54 991
88. โครงการการอบรมเรื่องออกแบบโมเดลวิจัยด้วย Technology Evaluation Canvas
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
81 1,523
89. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
44 822
90. โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
35 600
91. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 780
92. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio
จัดโดย งานการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 676
93. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประจำเทอมที่ 2/2564
จัดโดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
99 1,706
94. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
77 1,340
95. เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 508
96. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 165
97. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 30-39 ปี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 333
98. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 210
99. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อาจารย์ที่ปรึกษา) ปี 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23 562
100. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ครูวิทยากร) 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
37 946
101. การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับครู)
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
48 1,630
102. การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักเรียน)
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 1,869
103. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (นักศึกษา) ปี 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 423
104. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 2,003
105. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
25 749
106. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 309
107. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 30
108. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 28
109. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 182
110. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20 535
111. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 579
112. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 709
113. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31 929
114. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 204
115. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 545
116. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 614
117. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23 528
118. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 588
119. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 359
120. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2,744
121. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 1,095
122. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
140 3,166
123. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 916
124. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 2,336
125. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 1,384
126. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 130
127. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ฯ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 672
128. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 277
129. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43 1,590
130. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
101 3,209
131. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
170 3,289
132. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ออนไลน์
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
256 3,974
133. ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
จัดโดย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
24 738
134. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
182 2,001
135. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 2,842
136. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ฯ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
111 2,800
137. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
143 3,338
138. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
109 2,197
139. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
87 1,678
140. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 34
141. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 38
142. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
80 2,701
143. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
90 1,887
144. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
118 2,871
145. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 1,936
146. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
67 1,119
147. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 2,548
148. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
111 1,881
149. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
110 2,405
150. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
119 2,722
151. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
76 1,725
152. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
124 3,036
153. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
124 2,526
154. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
133 2,891
155. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 32
156. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
96 2,740
157. วิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดโดย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 309
158. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 3,165
159. บรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
จัดโดย Language center Kamphaeng Phet Rajabhat University
165 3,341
160. เป็นผู้นำเสนองานวิจัย - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 1,390
161. ร่วมเป็นพิธีกร - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 755
162. ร่วมเป็นวิทยากร - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 174
163. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัย - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 541
164. โครงการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 2,030
165. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดบาร์เทนเดอร์ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด Inspiration Your Cocktail"
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
12 674
166. เบเกอรี่พื้นฐานโดยไม่ใช้เตาอบสูตร Home Made Bakery โดยคุณอภิชญา แสนศรี
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
19 971
167. การสร้างแรงบันดาลใจในการทําอาหารและการตกแต่งจานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย คุณเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
24 1,211
168. งานประดิษฐ์และงานฝืมือพัฒนาสู่อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดย คุณอทิตย์ ทองทา
จัดโดย งานประดิษฐ์และงานฝืมือพัฒนาสู่อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดย คุณอทิตย์ทองทา
26 1,298
169. ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความประทับใจ : กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
26 1,226
170. การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
จัดโดย งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
216 5,032
171. อบรมออนไลน์ หัวข้อ "เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ปัง!!! เทคนิคการจำแกรมม่าสำหรับสอบ" 8 กันยายน 2564
จัดโดย ศูนย์ภาษา
1,782 21,377
172. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6218201)
25 1,318
173. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6228201)
14 954
174. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6218202)
32 1,505
175. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118201)
22 1,101
176. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118202)
18 1,338
177. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118203)
11 528
178. การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
198 5,907
179. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ Effective and Enjoy Facilitate Classroom
55 2,138
180. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ครูวิทยากร)
48 2,059
181. โครงการอบรม เรื่อง Basic IP and Patent searching
79 2,340
182. รู้เรื่องกฎภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ
53 2,143
183. การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ
67 2,497
184. "อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ" (ออนไลน์)
162 4,199
185. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร)
10 613
186. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (นักศึกษา)
42 1,612
187. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (วิทยากร)
2 118
188. โครงการอบรม เรื่อง ลิขสิทธิ์และการนำไปใช้ประโยชน์
129 4,117
189. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร วันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams
90 3,478
รวม 13,254 208,281

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ