มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)

จำนวน 572 โครงการ/อื่นๆ จำนวน 32,997 ฉบับ


ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/อื่นๆ จำนวน(ฉบับ) สถิติ
1. กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน์
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
75 78
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษโทอิค (TOEIC)”
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 25
3. ASEAN Leadership 2024-participated
จัดโดย ASEAN Leadership 2024-participated
100 154
4. ASEAN Leadership 2024 - Staff Female
จัดโดย ASEAN Leadership 2024 - Staff Female
20 11
5. ASEAN Leadership 2024 - Staff Men
จัดโดย ASEAN Leadership 2024 - Staff Men
30 43
6. โครงการจิตอาสาพัฒนา "ห้องสมุด" โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 115
7. การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (ผู้ควบคุมทีม)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 9
8. การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (ผู้เข้าร่วม)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
52 76
9. [ผู้ช่วยวิทยากร] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
220 223
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนธุรกิจ (5 กุมภาพันธ์ 2567)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
60 136
11. โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ STEM ร่วมกับการเขียนโค๊ด (STEM Coding) กรณีศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์กันขโมยด้วย ESP32 CAM
จัดโดย วิทยาการคอมพิวเตอร์
62 123
12. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี)-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย หลักสูตร ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35 211
13. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่น (หลักสูตร ค.บ.เคมี)-ผู้ช่วยวิทยากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย หลักสูตร ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 22
14. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
จัดโดย คณะครุศาสตร์
14 68
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
171 651
16. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี นักศึกษา
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 40
17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 103
18. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 18
19. มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์และงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
จัดโดย สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 115
20. การพัฒนาระบบฝังตัวและ IoTด้วยการสร้างอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุและระบุประเภทวัตถุคอมพิวเตอร์
จัดโดย คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์
60 137
รวม 1,049 2,358

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ