มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)

จำนวน 371 โครงการ/อื่นๆ จำนวน 21,704 ฉบับ


ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/อื่นๆ จำนวน(ฉบับ) สถิติ
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน สำหรับครูและนักเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2566
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
124 3
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 29
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ สำนักงานดิจิทัล และการใช้สื่อการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ (องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์)
จัดโดย โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 37
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา
114 108
5. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรต่อการนำเสนอผลงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ (นักศึกษา)
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
4 7
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC) (นักศึกษา)
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
4 7
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย
25 22
8. ร่วมจัดทำโครงงานพัฒนา/นวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย
1 10
9. การฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 63
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก คอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 28
11. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Thailand ๔.๐ กิจกรรมที่ ๔ การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ความเป็นครู
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
22 93
12. ชมรมองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา
91 130
13. ชมรมองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา
129 321
14. รุ่น 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญ)
จัดโดย งานมาตรฐาน
36 163
15. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญ)
จัดโดย งานมาตรฐาน
35 244
16. เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,650 13,947
17. เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (วิทยากร)
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 81
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC)
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
119 416
19. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
จัดโดย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 230
20. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
59 255
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน "กิจกรรมอบรม STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา"
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย
1 7
22. การแข่งขัน FMS ROV E-Sports 2023 (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
95 162
23. การแข่งขัน FMS ROV E-Sports 2023 (สำหรับผู้ควบคุมทีม)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 73
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน STEM ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน "กิจกรรมอบรมทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิเอเชีย
1 5
25. อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GeoGebra กับการแก้ปัญหาด้านแคลคูลัส
จัดโดย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
59 322
26. (ผู้ช่วยวิทยากร) อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GeoGebra กับการแก้ปัญหาด้านแคลคูลัส
จัดโดย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 95
27. ผลการเรียนดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 6215201
จัดโดย หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 17
28. ผลการเรียนดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 6215202
จัดโดย หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 4
29. ผลการเรียนดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 6415301
จัดโดย หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 16
30. สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อส่วนรวม จิตอาสา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4
จัดโดย หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4 11
31. การแข่งขัน FMS Cover Dance Contest 2023 (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
36 101
32. การแข่งขัน FMS Cover Dance Contest 2023 (สำหรับผู้ควบคุมทีม/ผู้ประสานงาน)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 42
33. ASEAN Leadership 2023 - Staff M
จัดโดย ASEAN Leadership 2023
4 20
34. ASEAN Leadership 2023 - Staff FM
จัดโดย ASEAN Leadership 2023
14 76
35. nmb;kh
จัดโดย mee
5 13
36. ASEAN Leadership 2023
จัดโดย ASEAN Leadership 2023
66 352
37. อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี รูปแบบ Peer evaluation
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 92
38. เกียรติบัตรเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร
111 435
39. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น Young Youtuber ในรายวิชา การสร้างไอดอล (Idol Creation)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12 81
40. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
138 646
41. โครงการอบรมเชิงปัฎิบัติการวิศวกรสังคม ประจำปี 2566
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
71 415
42. [ผู้ช่วยวิทยากร] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
242 515
43. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 8
44. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 4
45. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 5
46. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดวาดภาพ (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 7
47. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดวาดภาพ (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 3
48. 50Y_KPRU : กิจกรรมการประกวดวาดภาพ (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 3
49. การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหัวข้อ “แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน” (สำหรับผู้ควบคุมทีม)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 57
50. การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหัวข้อ “แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน” (สำหรับผู้เข้าแข่งขัน)
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
27 112
51. [ผู้ช่วยวิทยากร] ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
37 210
52. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 32
53. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 24
54. การอบรม AUN-QA Implementation ans Gap Analysis (version 4.0)
จัดโดย งานมาตรฐาน
97 404
55. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (เข้าร่วม)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 77
56. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 25
57. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 18
58. 50Y_KPRU : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 32
59. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ต้น (ผู้เข้าร่วม)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 25
60. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ต้น (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 16
61. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ต้น (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 4
62. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ต้น (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6
63. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ต้น (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6
64. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ปลาย (ผู้เข้าร่วม)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 181
65. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ปลาย (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 28
66. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ปลาย (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 20
67. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ปลาย (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 19
68. 50Y_KPRU : กิจกรรมการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง ม.ปลาย (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 17
69. 50Y
จัดโดย Techno
1 6
70. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 382
71. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
71 406
72. การแข่งขัน ROV KPRU FIFTY ANNIVERSARY TOURNAMENT ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6-ครู
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31 284
73. การแข่งขัน ROV KPRU FIFTY ANNIVERSARY TOURNAMENT ระดับอุดมศึกษาและปวส-นักเรียน
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
45 345
74. การแข่งขัน ROV KPRU FIFTY ANNIVERSARY TOURNAMENT ระดับอุดมศึกษาและปวส-ครู
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 103
75. การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3-นักเรียน
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 188
76. การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3-ครู
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 144
77. การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6-นักเรียน
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
32 274
78. การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6-ครู
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
29 275
79. การแข่งขัน SCIENCE-SHOWS ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3-นักเรียน
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12 97
80. การแข่งขัน SCIENCE-SHOWS ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3-ครู
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 77
81. เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
63 281
82. เกียรติบัตรเข้าร่วมนิทรรศการโปรแกรมวิชาภาษาไทย งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
463 1,347
83. สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๓
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
95 679
84. นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ "ดีเด่น" สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๓
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8 69
85. นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๓
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 123
86. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
42 173
87. การทดสอบความรู้ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ในงาน " 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโดย โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
38 284
88. โปรแกรมวิชาเคมี
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 339
89. โปรแกรมวิชาเคมี (ครู)
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 84
90. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/ทดสอบ อ่าน-เขียนคำไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
41 396
91. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน/ทดสอบ อ่าน-เขียนคำไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
26 267
92. การแข่งขัน ROV KPRU FIFTY ANNIVERSARY TOURNAMENT ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6-นักเรียน
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 834
93. โครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (SDGs)
จัดโดย หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
55 367
94. (วิทยากร) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 140
95. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Up Skill & Reskill" ปรับทักษะความรู้ด้านบัญชีสู่การปฎิบัติงานจริง
จัดโดย โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
59 384
96. หลักสูตรการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในสำนักงาน และเทคโนโลยีงานด้านบัญชีการเงิน
จัดโดย โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
12 99
97. ประกวดออกแบบโปสเตอร์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖,๕๐ ปี KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 45
98. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย หลักสูตร ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35 279
99. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางเคมี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม (วิทยากร)
จัดโดย หลักสูตร ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 101
100. JTIF2022 : กิจกรรมการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 239
101. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 76
102. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 67
103. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 27
104. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 17
105. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 21
106. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) (รางวัลชมเชย)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 35
107. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันบังคับอากาศยานไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 15
108. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "มุมเท่ๆกับDesign center"
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 48
109. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "มุมเท่ๆกับDesign center" (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 15
110. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "มุมเท่ๆกับDesign center"(รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 12
111. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "มุมเท่ๆกับDesign center" (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 16
112. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "มุมเท่ๆกับDesign center" (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 114
113. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ (Automatic Control)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 246
114. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ (Automatic Control) (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 32
115. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ (Automatic Control) (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 27
116. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ (Automatic Control) (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 21
117. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ (Automatic Control) (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 22
118. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57 399
119. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 85
120. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 73
121. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 44
122. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 129
123. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (ผู้ฝึกสอน)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 65
124. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 20
125. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 25
126. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลชมเชย)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 34
127. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 36
128. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม (รางวัลที่ 2)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 44
129. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม (รางวัลที่ 3)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 41
130. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น (University to Community: Lessons Learned from Japan)
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
158 1,078
131. JTIF2022 : เสันทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต : A JOURNEY TECHNOLOGY INTO THE FUTUER 2022
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 52
132. เกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20 168
133. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 74
134. JTIF2022 : กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python (รางวัลที่ 1)
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 25
135. STU-การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microbit Let's Code และการออกแบบ Sticker Line Design
จัดโดย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 107
136. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก (นักศึกษา)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 208
137. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Microbit Let's Code และการออกแบบ Sticker Line Design
จัดโดย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 539
138. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดาราศาสตร์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 14
139. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดาราศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
131 551
140. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 29
141. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 176
142. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39 548
143. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 648
144. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
34 425
145. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24 306
146. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
54 584
147. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
46 596
148. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 33
149. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 154
150. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
41 476
151. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 163
152. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43 426
153. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
61 559
154. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 191
155. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 639
156. เกียรติบัตรครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Open House HUSO 2022
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
128 833
157. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,๕๐ ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
84 647
158. 50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
144 1,196
159. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31 383
160. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
126 1,065
161. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 90
162. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
103 975
163. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 76
164. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
88 760
165. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 224
166. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
106 1,048
167. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24 240
168. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
132 824
169. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
49 653
170. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
130 938
171. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
45 544
172. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
228 1,465
173. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพิไกรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
40 493
174. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนพิไกรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
188 815
175. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17 92
176. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
115 480
177. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 228
178. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
108 685
179. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 136
180. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
126 529
181. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 178
182. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
125 806
183. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
26 628
184. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
131 941
185. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 151
186. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
62 692
187. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 235
188. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
135 1,516
189. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 57
190. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
80 599
191. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28 280
192. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
135 894
193. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28 572
194. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
99 563
195. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12 46
196. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
114 577
197. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนระหานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 74
198. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนระหานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
133 630
199. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 58
200. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
82 392
201. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 170
202. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
150 1,116
203. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 269
204. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
135 1,162
205. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 127
206. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
104 865
207. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 295
208. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
93 848
209. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
29 386
210. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 949
211. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39 525
212. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
199 1,312
213. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 185
214. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
150 1,281
215. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 123
216. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 650
217. [ครู] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 192
218. [นักเรียน] ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
130 991
219. ปฏิบัติภารกิจพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ริมปิง จังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย จังหวัดกำแพงเพชร
48 459
220. วันสถาปนามหาวิทยาลัย
จัดโดย มหาวิทยาลัย
65 551
221. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์สำหรับขอผลงานทางวิชาการ
จัดโดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
160 2,258
222. ปฏิบัติภารกิจเรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดโดย พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30 473
223. (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๒
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
27 354
224. (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๒
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
43 810
225. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา
24 430
226. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
46 714
227. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 872
228. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัชรวิทยา
จัดโดย โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 790
229. โครงการพัฒนาทักษะ นศท.จิตอาสา (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ นศท.จิตอาสาจราจร)
จัดโดย งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
65 727
230. How to Live & Learn by PDSA on Campus 2022
จัดโดย techno
221 1,789
231. ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
101 84
232. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
58 965
233. การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ "อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
57 834
234. โครงการอนุรักษ์พลังงาน “ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร”
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
110 1,554
235. กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก และ งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
383 6,625
236. ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์" ในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Digital Finance and Investment Smart Room
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 433
237. ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์" ในวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Digital Finance and Investment Smart Room
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 323
238. โครงการจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 409
239. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในหัวข้อ "การเทรดค่าสกุลเงินตราต่างประเทศ (Forex) , สกุลเงินดิจิทัล , ความรู้ความเข้าใจใน Metaverse และ NFT เบื้องต้น" ในวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2565
จัดโดย สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 195
240. เกียรติบัตร ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
64 1,264
241. 07-07-2565 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง(ว 10/2564)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
54 2,643
242. โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
42 908
243. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการ Green Office อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
125 2,602
244. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ประจำปี 2564
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
52 1,799
245. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ประจำปี 2565
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
58 1,513
246. การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่สากล
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 1,142
247. สัมมนาวิชาการ เรื่อง Educational Administration in Next Normal
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุ่นที่ ๗
123 1,688
248. 19-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับหลักสูตร
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
59 1,875
249. 20-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับคณะ สถาบัน
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
46 1,482
250. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
40 1,423
251. อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 551
252. International Relations Competency Development of the Northern Rajabhat Universities
จัดโดย วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14 435
253. อบรมเทคนิคทางชีวโมเลกุลสมัยใหม่
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 88
254. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
37 1,277
255. กิจกรรม STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
54 1,348
256. ทักษะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
51 1,581
257. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และการยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การพัฒนาภาระงานตามข้อตกลงของครู (PA)) (รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 31-1 เมย 2565)
จัดโดย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
54 1,546
258. โครงการการอบรมเรื่องออกแบบโมเดลวิจัยด้วย Technology Evaluation Canvas
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
81 2,325
259. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
44 1,215
260. โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมูลนิธิเอเชีย
35 898
261. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44 1,232
262. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio
จัดโดย งานการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
32 1,003
263. ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประจำเทอมที่ 2/2564
จัดโดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
99 2,370
264. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
77 1,933
265. เกียรติบัตร ส่งนักเรียนเข้าประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18 744
266. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 245
267. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 30-39 ปี
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11 456
268. SCITECH KPRU – CAL CHALLENGE ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7 288
269. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อาจารย์ที่ปรึกษา) ปี 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23 825
270. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ครูวิทยากร) 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
37 1,296
271. การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับครู)
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
48 2,284
272. การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักเรียน)
จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 2,527
273. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (นักศึกษา) ปี 2565
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 594
274. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 2,694
275. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
25 1,080
276. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16 485
277. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 40
278. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 42
279. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 277
280. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20 778
281. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13 753
282. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 937
283. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31 1,330
284. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 278
285. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 719
286. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 818
287. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23 724
288. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 799
289. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 480
290. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 3,105
291. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 1,508
292. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
140 4,185
293. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19 1,164
294. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 3,163
295. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 1,830
296. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 171
297. ผู้ช่วยวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ฯ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 926
298. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 625
299. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43 2,092
300. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
101 4,037
301. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
170 4,479
302. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ออนไลน์
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
256 5,472
303. ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
จัดโดย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
24 1,002
304. ผู้ช่วยวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
182 2,907
305. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 3,580
306. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ฯ
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
111 3,495
307. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
143 4,234
308. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสักงามวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
109 2,879
309. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
87 2,392
310. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนขาณุวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 44
311. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 48
312. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
80 3,344
313. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
90 2,389
314. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
118 3,905
315. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 2,742
316. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
67 1,550
317. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 3,430
318. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
111 2,589
319. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
110 3,395
320. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
119 3,556
321. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
76 2,341
322. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนคลองลานวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
124 3,684
323. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
124 3,246
324. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
133 3,885
325. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 44
326. ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
96 3,556
327. วิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดโดย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 408
328. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานสะเต็มศึกษา (STEM) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
120 4,125
329. บรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 19.00 น.
จัดโดย Language center Kamphaeng Phet Rajabhat University
165 4,720
330. เป็นผู้นำเสนองานวิจัย - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 1,750
331. ร่วมเป็นพิธีกร - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 1,002
332. ร่วมเป็นวิทยากร - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 206
333. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัย - การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๖
จัดโดย โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 752
334. โครงการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 2,761
335. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดบาร์เทนเดอร์ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด Inspiration Your Cocktail"
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
12 792
336. เบเกอรี่พื้นฐานโดยไม่ใช้เตาอบสูตร Home Made Bakery โดยคุณอภิชญา แสนศรี
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
19 1,218
337. การสร้างแรงบันดาลใจในการทําอาหารและการตกแต่งจานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย คุณเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
24 1,486
338. งานประดิษฐ์และงานฝืมือพัฒนาสู่อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดย คุณอทิตย์ ทองทา
จัดโดย งานประดิษฐ์และงานฝืมือพัฒนาสู่อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดย คุณอทิตย์ทองทา
26 1,556
339. ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความประทับใจ : กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
จัดโดย โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
26 1,450
340. การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
จัดโดย งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
216 6,112
341. อบรมออนไลน์ หัวข้อ "เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ปัง!!! เทคนิคการจำแกรมม่าสำหรับสอบ" 8 กันยายน 2564
จัดโดย ศูนย์ภาษา
1,782 27,194
342. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6218201)
25 1,545
343. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6228201)
14 1,373
344. โครงการศึกษาดูงานแบบฐานวิถีใหม่ (New Normal) (หมู่เรียน 6218202)
32 1,774
345. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118201)
22 1,322
346. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118202)
18 1,559
347. โครงการ อบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หมู่เรียน 6118203)
11 612
348. การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
198 7,330
349. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ Effective and Enjoy Facilitate Classroom
55 2,656
350. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ครูวิทยากร)
48 2,562
351. โครงการอบรม เรื่อง Basic IP and Patent searching
79 2,847
352. รู้เรื่องกฎภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ
53 2,702
353. การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ
67 3,032
354. "อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ" (ออนไลน์)
162 4,947
355. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร)
10 792
356. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (นักศึกษา)
42 2,027
357. โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์พื้นถิ่นและศิลปะการแสดง (วิทยากร)
2 141
358. โครงการอบรม เรื่อง ลิขสิทธิ์และการนำไปใช้ประโยชน์
129 4,895
359. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร วันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams
90 4,047
รวม 21,704 355,449

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ