มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)

จำนวน 608 โครงการ/อื่นๆ จำนวน 34,936 ฉบับ


ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร/อื่นๆ จำนวน(ฉบับ) สถิติ
1. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(จินดาศักดิ์)ครูันที่19-6-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
33 0
2. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(คลองลานจินดาศักดิ์)
จัดโดย ศูนย์ภาษา
136 1
3. กิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ
จัดโดย งานวิทยบริการและงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
40 3
4. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption: ทิศทางและนโยบายใหม่
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
193 636
5. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(ผู้ควบคุม)2-6-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
16 51
6. วัคซีนไซเบอร์ การป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (โรงเรียนคลองลานวิทยา)
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
336 755
7. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(คณะครู)1-6-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
16 48
8. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(โรงเรียนอนุาลคลองลาน)28-5-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
67 152
9. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(โรงเรียนคลว.)2-6-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
125 383
10. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(คลองลานวิทยา)วันที่1-6-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
112 398
11. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(โรงเรียนอนุบาลคลองลาน)วันที่23-5-67
จัดโดย ศูนย์ภาษา
60 393
12. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน(โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน)
จัดโดย ศูนย์ภาษา
93 202
13. อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
41 516
14. พิธีรำลึกวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๗ ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ คนของพระราชา
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0 0
15. ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0 0
16. 23 ตุลา วันปิยมหาราช
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0 0
17. เกียรติบัตร เข้าร่วม “กิจกรรมผู้นำต่อยอด”ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ “ธรรมนูญการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 452
18. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0 0
19. เกียรติบัตร “กิจกรรมผู้นำเพื่อผู้นำ” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะที่ ๓
จัดโดย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 105
20. ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากร
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0 0
รวม 1,384 4,095

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ