มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสร้างเกียรติบัตร (ICC)

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สร้างและดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ ใช้ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (https://arit.kpru.ac.th/ap/icc/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2562-2564)

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจิรพงษ์ เทียนแขก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายอนุวัฒน์ แนไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายวันเฉลิม พูนใจสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นายคมกริช กลิ่นอาจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ