ปิด

วิธีการจองห้อง

1. เข้าระบบ

2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง

5. กดปุ่มบันทึก

6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้วยใจ

ARIT Booking

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ห้องประชุม และห้องอื่นๆ แก่คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

บรรณารักษ์

ผู้ให้บริการ

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

นางสาวมาลี ประสงค์ดี

บรรณารักษ์

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

นายวิจิตร โภคากร

บรรณารักษ์

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์