มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบKPRU Account
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU Account) เป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาทิเช่น Mail, WiFi, Microsoft Teams, VPN, Cloud, Office 365, Software License เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน รวมไปถึงการใช้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรทุกคนจำเป็นจะต้องมี KPRU Account (https://arit.kpru.ac.th/ap/account/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

x

x

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ