อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช

อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
khanungnit Phreawphanich
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
อีเมล์ :
phreawphanich01@gmail.com phreawphanich01@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
-
Login

อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
โพสต์

บุคลากร