ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ

ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
URAIWAN PANTACHORD
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
uraiwan.kpru@gmail.com uraiwan.kpru@gmail.com uraiwan.kpru@gmail.com uraiwan.kpru@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์
Login

ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
โพสต์

บุคลากร