ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
Parichat Techa
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
Techa7491@gmail.com Techa7491@gmail.com Techa7491@gmail.com Parichattecha@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอน
Login

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
โพสต์

บุคลากร