ระบบสำรวจ (KPRUSurvey)

เข้าสู่ระบบ (Login)

ข้อมูลสำรวจ บุคลากร


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่?

ลำดับที่ หน่วยงาน ประสงค์ (จำนวน) ไม่ประสงค์ (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. สำนักงานอธิการบดี 20 8 28
2. คณะครุศาสตร์ 24 8 32
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 9 34
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 13 40
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 3 14 17
6. คณะวิทยาการจัดการ 7 8 15
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 5 21
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 10
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1
10. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 2 0 2
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 1 8
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 1
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6 0 6
14. บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 3
15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0
รวม 144 74 218

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?

ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. สำนักงานอธิการบดี 130 8 138
2. คณะครุศาสตร์ 108 8 116
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 92 2 94
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 4 88
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 79 1 80
6. คณะวิทยาการจัดการ 59 1 60
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53 3 56
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 5 50
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 20 0 20
10. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 20 0 20
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 0 15
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 2 12
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 0 11
14. บัณฑิตวิทยาลัย 9 0 9
15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2 0 2
รวม 881 108 989

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. สำนักงานอธิการบดี
เข็มที่ 1 (จำนวน)
4
เข็มที่ 2 (จำนวน)
95
เข็มที่ 3 (จำนวน)
30
เข็มที่ 4 (จำนวน)
1
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
8

2. คณะครุศาสตร์
7
65
34
2
0
0
8

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
49
32
5
0
0
2

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
39
27
15
0
0
4

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2
17
20
39
1
0
1

6. คณะวิทยาการจัดการ
1
31
20
7
0
0
1

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
29
19
1
0
0
3

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
27
13
4
0
0
5

9. คณะพยาบาลศาสตร์
0
13
5
2
0
0
0

10. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
8
11
1
0
0
0
0

11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
3
11
1
0
0
0

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
6
2
0
0
0
2

13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
6
5
0
0
0
0

14. บัณฑิตวิทยาลัย
0
7
2
0
0
0
0

15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1
1
0
0
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะครุศาสตร์ 1,687 103 1,790
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,099 64 1,163
3. คณะวิทยาการจัดการ 716 51 767
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 555 26 581
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 467 35 502
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 80 0 80
7. 42 0 42
รวม 4646 279 5,914

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
เข็มที่ 1 (จำนวน)
181
เข็มที่ 2 (จำนวน)
1,242
เข็มที่ 3 (จำนวน)
261
เข็มที่ 4 (จำนวน)
9
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
97

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114
846
141
2
0
0
60

3. คณะวิทยาการจัดการ
81
549
84
3
0
0
50

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
423
68
10
0
0
22

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95
332
39
1
0
0
35

6. คณะพยาบาลศาสตร์
0
27
48
5
0
0
0

7.
0
10
20
12
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 144 9 153
2. คณะวิทยาการจัดการ 96 21 117
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 15 91
4. คณะครุศาสตร์ 7 3 10
รวม 323 48 6,285

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข็มที่ 1 (จำนวน)
12
เข็มที่ 2 (จำนวน)
103
เข็มที่ 3 (จำนวน)
27
เข็มที่ 4 (จำนวน)
2
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
9

2. คณะวิทยาการจัดการ
18
60
15
4
0
0
20

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
53
14
0
0
0
14

4. คณะครุศาสตร์
1
6
0
0
0
0
3


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ