ระบบสำรวจ (KPRUSurvey)

เข้าสู่ระบบ (Login)

ข้อมูลสำรวจ บุคลากร


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่?

ลำดับที่ หน่วยงาน ประสงค์ (จำนวน) ไม่ประสงค์ (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. สำนักงานอธิการบดี 20 8 28
2. คณะครุศาสตร์ 24 8 32
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 9 34
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 12 39
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 3 14 17
6. คณะวิทยาการจัดการ 7 8 15
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 5 21
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 9
9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 2 0 2
10. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 1 8
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 1
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6 0 6
14. บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 3
15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0
รวม 144 72 216

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?

ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. สำนักงานอธิการบดี 130 8 138
2. คณะครุศาสตร์ 108 8 116
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 92 2 94
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83 4 87
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 79 1 80
6. คณะวิทยาการจัดการ 59 1 60
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53 3 56
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 5 50
9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 20 0 20
10. คณะพยาบาลศาสตร์ 20 0 20
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 0 15
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 2 12
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 0 11
14. บัณฑิตวิทยาลัย 9 0 9
15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2 0 2
รวม 880 106 986

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. สำนักงานอธิการบดี
เข็มที่ 1 (จำนวน)
4
เข็มที่ 2 (จำนวน)
95
เข็มที่ 3 (จำนวน)
30
เข็มที่ 4 (จำนวน)
1
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
8

2. คณะครุศาสตร์
7
65
34
2
0
0
8

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
49
33
4
0
0
2

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
39
26
15
0
0
4

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2
17
20
39
1
0
1

6. คณะวิทยาการจัดการ
1
31
20
7
0
0
1

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
29
19
1
0
0
3

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
28
14
2
0
0
5

9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
8
11
1
0
0
0
0

10. คณะพยาบาลศาสตร์
0
13
5
2
0
0
0

11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
3
11
1
0
0
0

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
6
2
0
0
0
2

13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
6
5
0
0
0
0

14. บัณฑิตวิทยาลัย
0
7
2
0
0
0
0

15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1
1
0
0
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะครุศาสตร์ 1,684 103 1,787
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,098 64 1,162
3. คณะวิทยาการจัดการ 716 51 767
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 554 26 580
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 467 35 502
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 80 0 80
7. 42 0 42
รวม 4641 279 5,906

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
เข็มที่ 1 (จำนวน)
182
เข็มที่ 2 (จำนวน)
1,242
เข็มที่ 3 (จำนวน)
257
เข็มที่ 4 (จำนวน)
9
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
97

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115
850
135
2
0
0
60

3. คณะวิทยาการจัดการ
81
549
84
3
0
0
50

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
423
67
10
0
0
22

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95
332
39
1
0
0
35

6. คณะพยาบาลศาสตร์
0
27
50
3
0
0
0

7.
0
10
20
12
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 144 9 153
2. คณะวิทยาการจัดการ 95 21 116
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 15 91
4. คณะครุศาสตร์ 7 3 10
รวม 322 48 6,276

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข็มที่ 1 (จำนวน)
12
เข็มที่ 2 (จำนวน)
103
เข็มที่ 3 (จำนวน)
27
เข็มที่ 4 (จำนวน)
2
เข็มที่ 5 (จำนวน)
0
เข็มที่ 6 (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
9

2. คณะวิทยาการจัดการ
19
60
13
4
0
0
20

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
54
13
0
0
0
14

4. คณะครุศาสตร์
1
6
0
0
0
0
3


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ