ระบบสำรวจ (KPRUSurvey)

เข้าสู่ระบบ (Login)

ข้อมูลสำรวจ บุคลากร


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?

ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. สำนักงานอธิการบดี 126 10 136
2. คณะครุศาสตร์ 106 10 116
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 9 91
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 7 87
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 79 1 80
6. คณะวิทยาการจัดการ 56 4 60
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53 3 56
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 6 49
9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 20 0 20
10. คณะพยาบาลศาสตร์ 19 0 19
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 0 15
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 3 12
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 1 11
14. บัณฑิตวิทยาลัย 9 0 9
15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2 0 2
รวม 709 54 763

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. สำนักงานอธิการบดี
เข็มที่ 1 (จำนวน)
12
เข็มที่ 2 (จำนวน)
113
เข็มที่ 3 (จำนวน)
1
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
10

2. คณะครุศาสตร์
11
95
0
10

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
68
3
9

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
69
0
7

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2
31
46
1

6. คณะวิทยาการจัดการ
3
48
5
4

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
44
2
3

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
39
0
6

9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
9
11
0
0

10. คณะพยาบาลศาสตร์
1
16
2
0

11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
15
0
0

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4
5
0
3

13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
10
0
1

14. บัณฑิตวิทยาลัย
0
9
0
0

15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1
1
0
0


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนชนิดใด?


หน่วยงาน
1. สำนักงานอธิการบดี
ซิโนแวค (จำนวน)
43
ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
67
แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
7
ซิโนฟาร์ม (จำนวน)
8
ไฟเซอร์ (จำนวน)
1
โมเดอร์นา (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
10

2. คณะครุศาสตร์
31
55
13
7
0
0
10

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
23
21
18
3
0
9

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
39
11
15
0
0
7

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
13
52
10
3
1
0
1

6. คณะวิทยาการจัดการ
13
24
9
4
5
1
4

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
19
7
12
3
0
3

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14
14
8
6
1
0
6

9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
9
9
0
2
0
0
0

10. คณะพยาบาลศาสตร์
6
6
5
2
0
0
0

11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
11
3
1
0
0
0

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
5
0
3
0
0
3

13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
0
4
5
1
0
0
1

14. บัณฑิตวิทยาลัย
1
7
0
1
0
0
0

15. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
0
0
2
0
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะครุศาสตร์ 1,508 123 1,631
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 981 83 1,064
3. คณะวิทยาการจัดการ 648 65 713
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 505 31 536
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 422 46 468
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 80 0 80
รวม 4144 348 4,492

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
เข็มที่ 1 (จำนวน)
271
เข็มที่ 2 (จำนวน)
1,175
เข็มที่ 3 (จำนวน)
65
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
120

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155
810
21
78

3. คณะวิทยาการจัดการ
109
517
23
64

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84
420
4
28

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
115
305
2
46

6. คณะพยาบาลศาสตร์
0
79
1
0


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนชนิดใด?


หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
ซิโนแวค (จำนวน)
161
ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
892
แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
130
ซิโนฟาร์ม (จำนวน)
294
ไฟเซอร์ (จำนวน)
34
โมเดอร์นา (จำนวน)
5
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
115

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104
618
70
166
26
3
77

3. คณะวิทยาการจัดการ
48
377
43
164
16
1
64

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49
316
38
87
18
1
27

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60
241
23
90
8
1
45

6. คณะพยาบาลศาสตร์
40
38
2
0
0
0
0


ข้อมูลสำรวจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


ลำดับที่ หน่วยงาน ฉีดวัคซีนแล้ว (จำนวน) ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน) รวม (จำนวน)
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 141 11 152
2. คณะวิทยาการจัดการ 93 23 116
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 16 91
4. คณะครุศาสตร์ 7 3 10
รวม 316 53 369

ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่?


หน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข็มที่ 1 (จำนวน)
19
เข็มที่ 2 (จำนวน)
101
เข็มที่ 3 (จำนวน)
21
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
11

2. คณะวิทยาการจัดการ
21
59
14
22

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
53
12
15

4. คณะครุศาสตร์
1
6
0
3


ผลการสำรวจการฉีดวัคซีน : ท่านฉีดวัคซีนชนิดใด?


หน่วยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซิโนแวค (จำนวน)
29
ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
77
แอสตร้าเซเนก้า (จำนวน)
30
ซิโนฟาร์ม (จำนวน)
5
ไฟเซอร์ (จำนวน)
0
โมเดอร์นา (จำนวน)
0
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (จำนวน)
11

2. คณะวิทยาการจัดการ
29
45
18
1
2
0
21

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
34
15
1
1
0
15

4. คณะครุศาสตร์
3
2
2
0
0
0
3


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ