Kamphaeng Phet Rajabhat University

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1. Effects of Calcium Chloride and Sodium Bicarbonate Inject Solutions on pH, Water Holding Capacity and Extractable Protein of Bovine Rumen Viscera
งานวิจัย/Research report
2552
2. Genre analysis in the letter of application and syllabus design
งานวิจัย/Research report
2558
3. Improving the quality of citric acid and calcium chloride marinated mature culled cow meat
งานวิจัย/Research report
2558
4. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2258
5. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขาคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
6. กระบวนการพัฒนาความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
งานวิจัย/Research report
2560
7. กลยุทธ์การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
8. กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
งานวิจัย/Research report
2559
9. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
10. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
งานวิจัย/Research report
2558
11. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
งานวิจัย/Research report
2555
12. การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ต่อปริมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2562
13. การคำนวณหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์มิติ 4x4 โดยการใช้เมตริกซ์สมมูลกับการเพิ่มหลักของเมตริกซ์
งานวิจัย/Research report
2558
14. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
15. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
16. การจัดการความรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
17. การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2552
18. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2550
19. การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2557
20. การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงสีข้าว เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานวิจัย/Research report
2557
21. การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ตำบลนาบ่อคา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2555
22. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2550
23. การจัดเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาการจัดการการตลาด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2557
24. การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2556
25. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง)
งานวิจัย/Research report
2561
26. การตกผลึกร่วมของอะไซโคลเวียร์กับแอสคอบิคและซิงค์คลอไรด์
งานวิจัย/Research report
2558
27. การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2556
28. การติดตามผลบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรที่สำเร็จการศึกษาในปี 2531-2535
งานวิจัย/Research report
2538
29. การถอดบทเรียนความสำเร็จ การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
30. การถอดบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ เรื่องการคำนวณค้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับระบบต้นทุนงานสั่งทำ
งานวิจัย/Research report
2557
31. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติและภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
32. การน้อมน้ำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
33. การบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : กรณีการจัดการเรียนการสอนการตลาด
งานวิจัย/Research report
2557
34. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2552
35. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2557
36. การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
37. การประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2554
38. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
39. การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2550
40. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพกระดาษเส้นใยกล้วยไข่
งานวิจัย/Research report
2559
41. การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
งานวิจัย/Research report
2561
42. การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเหง้ามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารปนเปื้อน
งานวิจัย/Research report
2559
43. การปลูกผักชีแบบไม่ใช้ดินในเครื่องปลูกชนิดต่าง ๆ จากท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2536
44. การผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพื้นผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2557
45. การผลิตเครื่องกลั่นน้ำ 2 ระบบพลังงาน โดยพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานไฟฟ้า
งานวิจัย/Research report
2552
46. การผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ระดับนาโนโดยกระบวนการปั่นเส้นใยไฟฟ้าสถิต เพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์
งานวิจัย/Research report
2562
47. การผลิตไซรัปกล้วยไข่โดยกระบวนการหมัก
งานวิจัย/Research report
2561
48. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
งานวิจัย/Research report
2552
49. การพัฒนาการบริการการกู้ยืมเงินของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
50. การพัฒนาการบริการการกู้ยืมเงินของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
51. การพัฒนาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมเปลือกมะพร้าวและเปลือกประดู่ของชุมชนในเขตตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2550
52. การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานออนไลน์ เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อการรับผิดชอบแทนกันของบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
53. การพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่ม ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
งานวิจัย/Research report
2562
54. การพัฒนาชุดแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์โดยส่งสัญญาณด้วยสัญญาณโทรศัพท์
งานวิจัย/Research report
2557
55. การพัฒนาตู้อนุบาลกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
งานวิจัย/Research report
2561
56. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2554
57. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
58. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวประเภทขนมหวานของกล่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2548
59. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
60. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2557
61. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
งานวิจัย/Research report
2558
62. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์แดงจากข้าวหอมนิล
งานวิจัย/Research report
2558
63. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบจัดอบรมมโนทัศน์วิชาหลักการตลาด สำหรับนักศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏ
งานวิจัย/Research report
2547
64. การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนด้วยอีเมล์โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส
งานวิจัย/Research report
2554
65. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา : ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
66. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังยาง
งานวิจัย/Research report
2560
67. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ
งานวิจัย/Research report
2556
68. การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก
งานวิจัย/Research report
2561
69. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตเมืองลูกหลวงกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
70. การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าเย้าของศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
71. การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
งานวิจัย/Research report
2550
72. การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
73. การพัฒนาเครื่องตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
74. การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการคัดแยกขนาดของดอกดาวเรืองโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
งานวิจัย/Research report
2560
75. การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติโดยใช้ PLC ควบคุม
งานวิจัย/Research report
2552
76. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้าย่อย จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
77. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
78. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่งออกกล้วยไข่กำแพงเพชรสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานวิจัย/Research report
2561
79. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย
งานวิจัย/Research report
2560
80. การพัฒนาโรงอบมะนาวดองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
81. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างยั่งยืน
งานวิจัย/Research report
2552
82. การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมจากไม้ฝางสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว
งานวิจัย/Research report
2554
83. การวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
84. การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1 : กำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2552
85. การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในเนื้อหาบทเพลงโดยบรูโน่ มาร์ส
งานวิจัย/Research report
2557
86. การวิเคราะห์คุณภาพอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในโรงอาหารสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2545
87. การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2554
88. การวิเคราะห์จุดอันตรายในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2553
89. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2561
90. การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนชนบทในจังหวัดตาก เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
งานวิจัย/Research report
2557
91. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางด้านการตลาดของกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2544
92. การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547
งานวิจัย/Research report
2548
93. การศึกษาการทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่าง ฟางข้าว ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กรุฝาผนังสำหรับลดพลังงานภายในบ้าน
งานวิจัย/Research report
2560
94. การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อออกแบบและสร้างกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าจากท่อ PVC
งานวิจัย/Research report
2552
95. การศึกษาการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมจากเปลือกนนทรี
งานวิจัย/Research report
2552
96. การศึกษาการแปรรูปกล้วย ด้วยระบบโซ่อุปทาน ของชุมชนมอกล้วยไข่ อำเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2560
97. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2548
98. การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นบริเวณวัดป่าดอยลับงา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2558
99. การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอำเภอเมืองและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2559
100. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความต้องการแรงงานช่างอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
งานวิจัย/Research report
2542

278 รายการ : 3 หน้า