เลขทะเบียน 660059 วันที่ 26 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปีใหม่ไม่คึกเงินสะพัดแค่ 8.5 หมื่นล. ลุ้นหลัง 4 มกราฯ เปิดเทศต์แอนด์โกฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1