มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบรับบริการและชำระเงิน

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียนใช้บริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ ผ่านระบบออนไลน์ (https://arit.kpru.ac.th/ap/click/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2562-2564)

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นายคมกริช กลิ่นอาจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายอนุวัฒน์ แนไพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ