ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ P=ผ่าน F=ไม่ผ่าน M=ขาดสอบ

| ดูแบบเต็มจอ |


เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ผลสอบ ห้องสอบ
A001 571121435 นายพัสกร ยศธนภิญโญ 1 P ห้องคอมฯ 4
A002 591320505 นางสาวไพลิน รอดเขียว 2 P ห้องคอมฯ 4
A003 591320507 นางสาวสุดารัตน์ แก้วดวงแสน 2 P ห้องคอมฯ 4
A004 591320501 นางสาวธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย 2 P ห้องคอมฯ 4
A005 591220231 นางสาวพิทยารัตน์ แหวเมือง 2 P ห้องคอมฯ 4
A006 591220223 นางสาวศิริวิภา น้อยรุ่ง 2 P ห้องคอมฯ 4
A007 591220224 นางสาวศิรัญญา บำรุงศรี 2 P ห้องคอมฯ 4
A008 591220230 นายปฏิกรณ์ ก้อนวิมล 2 P ห้องคอมฯ 4
A009 601320404 นายพัทธพล ศุภดิษฐ์ 1 P ห้องคอมฯ 4
A010 601320426 นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ 1 P ห้องคอมฯ 4
A011 601320422 นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล 1 P ห้องคอมฯ 4
A012 601320423 นางสาวณัฐวดี จันทร์แดง 1 P ห้องคอมฯ 4
A013 601220438 นางสาวปิยะพร แสนแก้ว 1 M ห้องคอมฯ 4
A014 601530112 นางสาวจิราภรณ์ บังเลา 1 F ห้องคอมฯ 4
A015 601530106 นางสาวนิภาพร สุขศรี 1 P ห้องคอมฯ 4
A016 601530113 นางสาวเกศรินทร์ เหมือนอิน 2 P ห้องคอมฯ 4
A017 591320503 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ไกร 2 P ห้องคอมฯ 4
A018 601320305 นางสาวชมพูนุช ศรีชมภู 1 P ห้องคอมฯ 4
A019 601320412 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ 1 P ห้องคอมฯ 4
A020 611520135 นางสาวจันทวิมล โพธิบัลลังก์ 1 P ห้องคอมฯ 4
A021 601530114 นางสาวกัญญาณัฐ ขอนทอง 1 F ห้องคอมฯ 4
A022 601530116 นายสุริยา สาเลา 1 P ห้องคอมฯ 4
A023 601620124 นายสราวุธ ทองคำ 1 M ห้องคอมฯ 4
A024 601121502 นางสาวณัฏฐวรกานต์ ยิ่งยวด 1 P ห้องคอมฯ 4
A025 601120404 นางสาวจุฑามาศ ยืนยาว 1 F ห้องคอมฯ 4
A026 601121819 นางสาวนุชนาฎ สุขหิรัญ 1 P ห้องคอมฯ 4
A028 591120903 นายฐนากร นาทะยัพ 1 P ห้องคอมฯ 4
A029 591220211 นางสาวภัทรวดี หลวงอินทร์ 1 F ห้องคอมฯ 4
A030 591220207 นางสาวสุดารัตน์ อินเลี้ยง 1 P ห้องคอมฯ 4
A031 601122018 นางสาวนันทนัช จารุฤกษ์ 1 M ห้องคอมฯ 4
A032 581220947 นายอดิศักดิ์ กอบธัญกิจ 1 P ห้องคอมฯ 4
A033 591220216 นางสาวประพิมพร จันทร์คง 1 P ห้องคอมฯ 4
A034 611120424 นางสาวจารุวรรณ ไพโรจน์ 1 F ห้องคอมฯ 4
A035 611120423 นางสาวนภัสกร สงคุ้ม 1 P ห้องคอมฯ 4
A036 611120418 นางสาวสริตา กัลพฤกษ์ 1 F ห้องคอมฯ 4
A037 611120422 นางสาวกาญจนา แป้นจันทร์ 1 P ห้องคอมฯ 5
A038 611120416 นางสาวจตุรพร ปวงแก้ว 1 P ห้องคอมฯ 5
A039 611120407 นางสาวกัญญาณัฐ สิงใส 1 F ห้องคอมฯ 5
A040 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย 1 P ห้องคอมฯ 5
A041 601320707 นางสาวณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย 1 M ห้องคอมฯ 5
A042 601320703 นางสาวจุไรรัตน์ จี๋ละทา 1 M ห้องคอมฯ 5
A043 601320818 นางสาวสุชาดา ชาติรัก 1 M ห้องคอมฯ 5
A044 591220211 นางสาวภัทรวดี หลวงอินทร์ 2 M ห้องคอมฯ 5
A045 591220216 นางสาวประพิมพร จันทร์คง 2 M ห้องคอมฯ 5
A046 591420324 นางสาวสุพรรษา อบเชย 2 P ห้องคอมฯ 5
A047 591420327 นางสาวนุชจริญา กอสัมพันธ์ 2 P ห้องคอมฯ 5
A048 591420311 นางสาวณัฐนิช พลแก้ว 2 P ห้องคอมฯ 5
A049 591420342 นางสาวประกายรัตน์ อุดมสุข 2 P ห้องคอมฯ 5
A050 611520120 นางสาวดวงเพชร เทียมหลา 1 P ห้องคอมฯ 5
A051 611520117 นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ 1 F ห้องคอมฯ 5
A052 611520126 นางสาวกฤติญาณี ชูจิ๋ว 1 F ห้องคอมฯ 5
A053 611520109 นางสาววฤณ ดอกไม้เพลิง 1 P ห้องคอมฯ 5
A054 611520131 นางสาวนุชจรีย์ พิลาทอง 1 F ห้องคอมฯ 5
A055 611520106 นางสาวศศิมนต์ อิ่มแสง 1 F ห้องคอมฯ 5
A056 611520110 นางสาวปรียา สุขเกษม 1 P ห้องคอมฯ 5
A057 611520118 นางสาวพัชศิลาพร ไพโรจน์ 1 P ห้องคอมฯ 5
A058 611520119 นางสาวสุพิกา กาละสิรัมย์ 1 F ห้องคอมฯ 5
A059 601320803 นางสาวฉัตรฑริกา พิทักษ์ 1 F ห้องคอมฯ 5
A060 601320826 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์งาม 1 F ห้องคอมฯ 5
A061 601320807 นางสาวจีราพร ดำรักษ์ 1 P ห้องคอมฯ 5
A062 601320830 นางสาวบุญสิริ แซ่พัว 1 M ห้องคอมฯ 5
A063 581720117 นายศุภณัฐ แก้วสุติน 1 F ห้องคอมฯ 5
A064 601220316 นางสาวธนารักษ์ จันทร์จอม 1 F ห้องคอมฯ 5
A065 601121020 นางสาวกนกอร แซ่ว่าง 1 P ห้องคอมฯ 5
A066 601121021 นางสาวแสงทิพย์ นิธิเมธา 1 P ห้องคอมฯ 5
A067 591620116 นางสาวสุธิษา จันทับ 1 P ห้องคอมฯ 5
A068 591520204 นางสาวสมหญิง พลอาจ 2 P ห้องคอมฯ 5
A069 591520211 นางสาวปัทมา ต้อยเรียง 1 P ห้องคอมฯ 5
A070 591520219 นางสาวชลิตา สกุลนี 1 F ห้องคอมฯ 5
A071 601220308 นางสาวอรอนงค์ สุดไทย 1 F ห้องคอมฯ 5
A072 601220317 นางสาววรรณิภาพร มั่นกิจ 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A073 591220117 นางสาวสุนิตา สะแก้งตูม 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A074 591220128 นางสาวรัตนาภรณ์ พุฒสี 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A075 591220112 นายพรสวัสดิ์ ตั้งแต่ง 1 P ห้องคอมฯ 6/1
A076 591720802 นายวรินทร์ เพ็ชรประดิษฐ 1 M ห้องคอมฯ 6/1
A077 601620143 นายนฤเบศ ตรีบุพชาติสกุล 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A078 601620148 นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 1 P ห้องคอมฯ 6/1
A079 601620130 นางสาวณัฐฐาพร สุขพร้อม 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A080 601620121 นางสาวชวาลา ศรีโสภา 1 M ห้องคอมฯ 6/1
A081 601320804 นางสาวธัญญารัตน์ เกตณรงค์ 1 M ห้องคอมฯ 6/1
A082 611120305 นางสาวสุมีนา คำบู้ 1 P ห้องคอมฯ 6/1
A083 591220229 นางสาววัชราภรณ์ บุญยืน 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A084 611120318 นางสาวสุพัตรา การะภักดี 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A085 611120319 นางสาวปิยฉัตร คชฤทธิ์ 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A086 611430119 นางสาวนิตยา บุญมา 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A087 611430117 นางสาววาสนา พิมพ์อ่อนตา 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A088 611430129 นางสาวพรชนก ทองศรีเมือง 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A089 611430128 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรไทย 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A090 611430130 นางสาวธัญพัฒน เสือโต 2 M ห้องคอมฯ 6/1
A091 591720501 นายชัยกร อ่อนสา 2 M ห้องคอมฯ 6/1
A092 611430123 นางสาวสิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ 2 M ห้องคอมฯ 6/1
A093 611430131 นายเสกสรร จันทร์มาก 2 M ห้องคอมฯ 6/1
A094 611430133 นางสาวรสชรินทร์ เขื่อนคำ 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A095 611320904 นางสาววราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค 2 P ห้องคอมฯ 6/1
A096 591220825 นางสาวสุนิสา เนินพลับ 1 F ห้องคอมฯ 6/1
A097 591420345 นางสาวชลิตา หล่อพันธ์ 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A098 601420212 นางสาวกาญจนา เสือจู 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A099 601420217 นางสาวกนกวรรณ ทองสีก่ำ 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A100 601420213 นางสาววรรณจักร วรรณา 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A101 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง 1 M ห้องคอมฯ 6/2
A101 591720430 นางสาววริญญา วรรณา 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A102 601220311 นางสาวพรศิริ แก้วดวงผาง 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A103 601220814 นายพุธ พรหมทอง 1 F ห้องคอมฯ 6/2
A104 601520222 นางสาวสุกันยา ครุธแก้ว 2 M ห้องคอมฯ 6/2
A105 601520223 นางสาวสุนิสา ถ้วนคำ 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A106 601520225 นางสาวกมลรัตน์ สัญธิชัย 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A107 601520236 นางสาววิภาวัลย์ แสงสว่าง 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A108 601520230 นางสาวกิ่งกาญจน์ รักสิงห์ 2 M ห้องคอมฯ 6/2
A109 601520227 นางสาวปิยะดา ชีตาลักษ์ 2 M ห้องคอมฯ 6/2
A110 601520228 นางสาววิลาวัณย์ พิลาล่ำ 2 M ห้องคอมฯ 6/2
A111 571120105 นางสาวสุพัตรา แก้วผ่องศรี 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A112 611430121 นางสาวดวงกมล สร้อยจำนงค์ 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A113 611430122 นางสาววันยี่หวา โสดา 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A114 591120912 นายธนกร ทองคลี่ 1 F ห้องคอมฯ 6/2
A115 611320202 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี 1 F ห้องคอมฯ 6/2
A116 611320201 นางสาวปรียา ครองสวัสดิ์ 1 F ห้องคอมฯ 6/2
A117 611320203 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนหลวง 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A118 581720107 นายคมสันต์ แจ่มหม้อ 2 M ห้องคอมฯ 6/2
A119 611420305 นายวรากร สินทวีเสถียร 1 P ห้องคอมฯ 6/2
A120 601320203 นายสยมภู บุญจันทร์ 2 P ห้องคอมฯ 6/2
A121 601320204 นางสาวณัฐณิชา เลพล 2 F ห้องคอมฯ 7/1
A122 611530121 นางสาวอารียา เขียวสนั่น 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A123 601720239 นายติณณภพ อรุณบรรพต 2 F ห้องคอมฯ 7/1
A124 611530127 นางสาวอภัสรา แสงไชยา 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A125 611530122 นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A126 601520113 นางสาวปราณี สายทอง 2 P ห้องคอมฯ 7/1
A127 591520112 นางสาวจิราวรรณ บดีรัฐ 2 P ห้องคอมฯ 7/1
A128 601220408 นางสาววารุณี ปามา 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A129 601220433 นายประกิต สารไธสงค์ 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A130 601320829 นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์ 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A131 601320819 นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์ 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A132 601320802 นางสาวสายธาร อินทพงษ์ 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A133 601320805 นางสาวพิมลมาศ หัวหนองหาร 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A134 571221021 นายกชกร  สิงหพันธุ์ 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A135 571221043 นางสาวจันทิราพร สีสิงห์ 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A136 581220809 นางสาวธนกร วันดี 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A137 591520217 นางสาววิลาสิณี เอี่ยมรักษา 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A138 611420728 นางสาววิมลสิริ หมั้นเขตวิทย์ 1 P ห้องคอมฯ 7/1
A139 611420708 นางสาวอมารา ปราณี 1 P ห้องคอมฯ 7/1
A140 601120807 นายพัฒนกริช จันตาวงค์ 2 P ห้องคอมฯ 7/1
A141 601420104 นางสาวรัตนา เลือดทหาร 1 P ห้องคอมฯ 7/1
A142 601220805 นางสาวศดิลักษณ์ ขอนทอง 1 P ห้องคอมฯ 7/1
A143 581620138 นางสาวพัชรีภรณ์ ดอนไพรที 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A144 601320704 นางสาวมินตรา แสงสุวรรณ 1 F ห้องคอมฯ 7/1
A145 601120715 นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว 1 M ห้องคอมฯ 7/1
A146 581120717 นายพรรษกร คำมุ้ย 1 F ห้องคอมฯ 7/2
A147 611320818 นางสาววรรณกิจ แลงามตา 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A148 601420106 นางสาวฐิติกา ประดาพล 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A149 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถียร 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A150 611120503 นางสาวสุรัตน์ดา ช่างเพาะ 1 F ห้องคอมฯ 7/2
A151 611320811 นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A152 611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟือย 1 F ห้องคอมฯ 7/2
A153 611320823 นางสาวลลนา อยู่สบาย 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A154 611320802 นางสาวจิตติมา อินทะเรืองศร 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A155 611320805 นายสุธิพงษ์ คำเที่ยง 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A156 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร 2 M ห้องคอมฯ 7/2
A157 611320801 นางสาวกุลยา อิ่มดี 1 F ห้องคอมฯ 7/2
A158 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ 1 M ห้องคอมฯ 7/2
A159 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A160 601320105 นายณัฐวุฒิ กาไสย 2 P ห้องคอมฯ 7/2
A161 601320104 นางสาวเพ็ญนภา ยอยบุบผา 2 P ห้องคอมฯ 7/2
A162 581720906 นางสาวอนุธิดา ปันม่วง 1 F ห้องคอมฯ 7/2
A163 591520237 นางสาวกาญจนา สุภา 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A164 591220135 นายสหรัฐ สิงห์ทอง 2 M ห้องคอมฯ 7/2
A165 601720231 นายอดิศักดิ์ เกตุมธุพจน์ 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A166 611120421 นางสาวศศิริวิมล ดอนชูไพร 2 P ห้องคอมฯ 7/2
A167 611120420 นางสาวรุ่งนภา ถังทอง 2 P ห้องคอมฯ 7/2
A168 601720214 นายอำนวย ดีฤทธิ์ 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A169 601720230 นายศรัณย์ วะรินทร์ 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A170 601720238 นายวรวิช แสนใจกล้า 1 P ห้องคอมฯ 7/2
A171 601720209 นายพิพัฒน์ พะโยม 1 F ห้องคอมฯ 8
A172 601720224 นายสุรวิชญ อุรุวรรณ 1 F ห้องคอมฯ 8
A173 601720216 นายมนทวี ทักท้วง 1 P ห้องคอมฯ 8
A174 611120410 นางสาวสุจิตตรา ทั่งทอง 1 F ห้องคอมฯ 8
A175 611120411 นางสาวณัฐณิชา ยุภาครบุรี 1 F ห้องคอมฯ 8
A176 611120427 นางสาวพัชรินทร์ มีระสิง 1 F ห้องคอมฯ 8
A177 611120409 นางสาวกนกวรรณ แย้มยิ้ม 1 F ห้องคอมฯ 8
A178 611120413 นางสาวรัตนมน แสงสุรินทร์ 1 P ห้องคอมฯ 8
A179 611120426 นางสาวต้นกล้า พิมพ์สิงห์ 1 P ห้องคอมฯ 8
A180 611120412 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ขำ 1 F ห้องคอมฯ 8
A181 611120425 นางสาวชุตินาท แหวนทองคำ 1 P ห้องคอมฯ 8
A182 611620124 นางสาวศรสวรรค์ บรรณสี 1 M ห้องคอมฯ 8
A183 601720210 นายเฉลิมรัฐ สอนกลิ่น 1 P ห้องคอมฯ 8
A184 591120529 นายธนวิทย์ จันทร์ตุ้ย 1 M ห้องคอมฯ 8
A185 601420115 นางสาวสุวิมล เยาวพิน 1 F ห้องคอมฯ 8
A186 601420113 นางสาวอชิรญา หงษ์เสียงจันทร์ 1 F ห้องคอมฯ 8
A187 611120804 นางสาวอาลิสา ม่วงรื่น 1 F ห้องคอมฯ 8
A188 611120119 นางสาวรุ่งมณี ผลาผล 1 F ห้องคอมฯ 8
A189 611120109 นางสาวชนากานต์ จันทร์พุฒ 1 F ห้องคอมฯ 8
A190 611120802 นางสาวพรพรรณ พรมสายใจ 1 F ห้องคอมฯ 8
A191 611121807 นางสาวสุพิชชา เมนไธสง 1 P ห้องคอมฯ 8
A192 611121806 นางสาวนพเก้า นุ่มเกลี้ยง 1 F ห้องคอมฯ 8
A193 611121617 นางสาวสุจิรา จันทร 2 P ห้องคอมฯ 8
A194 601120809 นายภัทนพงษ์ อินพ่วง 2 M ห้องคอมฯ 8
A195 601120804 นางสาวสุภาพันธ์ ภูมิประสาท 1 M ห้องคอมฯ 8
A196 601121025 นางสาวกัญญาณัฐ ปลื้มบัว 2 M ห้องคอมฯ 8
A197 601121211 นางสาวชนกนันท์ ศรีบุญเรือง 2 M ห้องคอมฯ 8
A198 591121310 นายบุญดนัย คำขันตี 2 M ห้องคอมฯ 8
A199 611121004 นายนวมินทร์ รอดใหญ่ 1 P ห้องคอมฯ 8
A200 611121624 นางสาวจันทิมา แตงบุญรอด 1 P ห้องคอมฯ 8
A201 611120812 นางสาวสุภัชชา แพรพันธ์ 1 P ห้องคอมฯ 8
A202 591720504 นายนารายณ์ วงค์จิ๋ว 1 F ห้องคอมฯ 8
A203 611120803 นางสาวพิราภรณ์ เสทะสิงห์ 1 F ห้องคอมฯ 8
A204 591720709 นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ 1 F ห้องคอมฯ 8
A205 611121709 นางสาวสุพิชชา ปรางค์วิเศษ 2 M ห้องคอมฯ 8
A206 611120807 นางสาวรวินันท์ เครือแก้ว 1 F ห้องคอมฯ 8
A207 611120816 นายณัฐสิทธิ์ จันโทสถ 1 M ห้องคอมฯ 8
A208 611120817 นายทศพล ทิพย์สันเทียะ 1 M ห้องคอมฯ 8
A209 611120102 นางสาวปวีณา เนื่องกันทา 1 F ห้องคอมฯ 8
A210 611120110 นางสาวจันทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ 1 F ห้องคอมฯ 8
A211 611120117 นางสาวดลยาพร ดีมาก 1 P ห้องคอมฯ 9
A212 611120122 นางสาวนิภา สีแก้วน้ำใส 1 F ห้องคอมฯ 9
A213 611120116 นางสาวศิริลักษ์ แก่งศิริ 1 F ห้องคอมฯ 9
A214 611420215 นางสาวเมทนี ตรีสิทธิ์ 1 M ห้องคอมฯ 9
A215 611420216 นางสาวจรีรัตน์ ขำโตนด 1 M ห้องคอมฯ 9
A216 611420214 นางสาวอรณี สันตยานนท์ 1 M ห้องคอมฯ 9
A217 611420201 นางสาวปัทมา บุญเพิ่ม 1 F ห้องคอมฯ 9
A218 591121817 นางสาวดวงแก้ว จันเผือก 2 P ห้องคอมฯ 9
A219 591121825 นางสาวมินตรา พร้าโมต 2 P ห้องคอมฯ 9
A220 591121823 นางสาวอังคณา พรมจันทร์ 2 M ห้องคอมฯ 9
A221 601420514 นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 2 F ห้องคอมฯ 9
A222 611420218 นางสาวอิงณภัสร์ สถิตโอภาสเสถียร 1 M ห้องคอมฯ 9
A223 591520123 นางสาวจารุณี ป้องบุญจันทร์ 2 P ห้องคอมฯ 9
A224 611320213 นางสาวนิศากร พรมสละ 1 F ห้องคอมฯ 9
A225 611320220 นางสาวพิชญาภรณ์ เทียนสันต์ 1 F ห้องคอมฯ 9
A226 611320206 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นแสง 1 F ห้องคอมฯ 9
A227 611320212 นางสาวชุติมา จันทร์ดี 1 F ห้องคอมฯ 9
A228 601220405 นางสาวสุภารัตน์ ภู่เพ็ง 1 P ห้องคอมฯ 9
A229 601620135 นางสาวกันยารัตน์ ช้างสุวรรณ 2 F ห้องคอมฯ 9
A230 601620129 นางสาวสมฤดี ยอดเพชร 2 F ห้องคอมฯ 9
A231 601620103 นายเดชาพล ร่มโพธิ์ 2 P ห้องคอมฯ 9
A232 601620128 นางสาวปิ่มฤทัย รื่นอุรา 2 F ห้องคอมฯ 9
A233 591820328 นางสาวน้ำฝน มากบำรุง 1 M ห้องคอมฯ 9
A234 591820331 นางสาวนารา แซ่ลี 1 P ห้องคอมฯ 9
A235 581520324 นางสาวนงนภัส ศิริพัฒน์พงศ์พร 2 P ห้องคอมฯ 9
A236 591121815 นางสาวกฤติยาณี บดีรัฐ 2 P ห้องคอมฯ 9
A237 591121826 นางสาวกัญธิชา แท่งทอง 2 P ห้องคอมฯ 9
A238 611121523 นางสาวโยษิตา ปานฤทธิ์ 1 P ห้องคอมฯ 9
A239 591420338 นางสาววิชชุตา ผลเจริญ 2 P ห้องคอมฯ 9
A240 611430114 นางสาวนิตยา ภูผล 2 M ห้องคอมฯ 9
A241 611520221 นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเยี่ยม 1 P ห้องคอมฯ 9
A242 601920104 นายจักรพรรดิ์ สามงามเอี่ยม 1 P ห้องคอมฯ 9
A243 571420236 นางสาวกรรณิกา ตาเอื้อย 2 P ห้องคอมฯ 9
A244 601920102 นายสิทธิพัน สาลี 1 P ห้องคอมฯ 9
A245 601920109 นางสาวจุติพร บุญลาย 1 P ห้องคอมฯ 9
A246 601920112 นางสาวจิตตะ อินเกษา 1 F ห้องคอมฯ 9
A247 601920110 นางสาวกันยกรณ์ อินทร์คำ 1 F ห้องคอมฯ 9
A248 601920111 นางสาวกานต์มณี ทวีพันธ์ 1 P ห้องคอมฯ 9
A249 601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทัน 1 F ห้องคอมฯ 9
A250 601920101 นายธีรนันท์ บรรจงความดี 1 F ห้องคอมฯ 9
B001 601920114 นายภัคพงษ์ ฉายเนตร์ 1 P ห้องคอมฯ 9
B002 611320207 นางสาวนิลาวรรณ เมืองขุนทศ 1 P ห้องคอมฯ 9
B003 581520324 นางสาวนงนภัส ศิริพัฒน์พงศ์พร 1 P ห้องคอมฯ 9
B004 601520103 นายภาณุมาส เทพสุวรรณ์ 2 M ห้องคอมฯ 9
B005 591220701 นายณัฐพงศ์ จันทร์ประทักษ์ 2 P ห้องคอมฯ 9
B006 581220109 นางสาวสุพาพร กุลสันติวงศ์ 2 P ห้องคอมฯ 9
B007 611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี 2 M ห้องคอมฯ 9
B008 581820402 นายเฉลิมชัย มาลา 1 P ห้องคอมฯ 9
B009 581820445 นางสาวกมลวรรณ อุดทา 1 F ห้องคอมฯ 9
B010 601720206 นายราเมศวร์ ด้วงรักษา 1 M ห้องคอมฯ 9
B011 571720112 นายนรินทร์ สีม่วง 1 M ห้องคอมฯ 9
B012 581221018 นายคมสันต์ สุรีรัตน์ 1 M ห้องคอมฯ 9
B013 601720418 นางสาวปราณี วิวาสุขุ 1 P ห้องคอมฯ 9
B014 591220824 นางสาวอติพร จันทะขัมมา 1 P ห้องคอมฯ 9