ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

สัปดาห์ที่ 2 สอบวันที่ 10 ตุลาคม 2562

*หมายเหตุ P=ผ่าน F=ไม่ผ่าน M=ขาดสอบ

| ดูแบบเต็มจอ |


เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ผลสอบ ห้องสอบ
A001 611520238 นางสาวนิลาวัลย์ จีนามูล 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A002 611520212 นางสาววิรัลยุพา กิจไพบูลย์สิน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A003 611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A004 591720431 นางสาวอัจฉรา หญ้าลาภ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A005 591720434 นายอภิศักดิ์ ทับผึ้ง 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A006 591720438 นางสาวกนกวรรณ คำดี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A007 591720518 นายธราดล นิลมาลี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A008 591220706 นางสาวปิยนุช เมืองทอง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A009 591720801 นายสุทัศน์ จีนเพชร 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A010 601120223 นางสาวมณฑิภา พรมสังเกตุ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A011 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A012 591720804 นายเกียรติศักดิ์ ใจหมู่ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A013 591720811 นายอภิวัฒน์ วงค์อ่อง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A014 621120710 นางสาวกัณฐิกา แจ้งชาวนา 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A015 591720814 นายวงศกร จิรพจนานนท์ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A016 621120703 นางสาวพรรณิภา ปั่นอ้าย 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A017 595120219 นางสาวจันทร์จิรา แสนเมืองอินทร์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A018 621120718 นางสาวนารีรัตน์ แสงบุญเรือง 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A019 611320208 นางสาวจิราพร แย้มโกสุม 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A020 601320708 นางสาวละอองทิพย์ หวังดี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A021 601620124 นายสราวุธ ทองคำ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A022 601720410 นางสาวเบญจวรรณ จ๊ะสุนา 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A023 601120208 นางสาวอนิตา ปัญญา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A024 591420121 นายปฏิภาน อภิชัยนภากุล 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A025 611320204 นางสาวศรีสุดา คีรีแดนชัย 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A026 601320703 นางสาวจุไรรัตน์ จี๋ละทา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A027 591720421 นางสาวสุภาวรรณ ศรีฉ่ำ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A028 601620133 นางสาวสุดา บังเกิดทรัพย์ทวี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A029 621120225 นางสาวตรีทิพ ศิระพรธนารัชต์ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A030 591220117 นางสาวสุนิตา สะแก้งตูม 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A031 591121409 นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A032 601620134 นางสาวปริมประภาพร จิ๋วแหยม 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A033 601120214 นางสาวสงกรานต์ มาลีสายชล 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A034 595120217 นางสาวดนุนุช เครืออยู่ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A035 591220425 นายศิวนันท์ ภู่ทอง 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A036 601320702 นายนิรัช แซ่ย้าง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A037 591220412 นางสาวศิรินันท์ บัวติ๊บ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A038 601120213 นางสาวลดาวัลย์ กล้าขุนเขา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A039 591220128 นางสาวรัตนาภรณ์ พุฒสี 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A040 591220401 นางสาวสุมิตรา ผาแสนเถิน 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4
A041 611320212 นางสาวชุติมา จันทร์ดี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A042 591220410 นางสาวอรณิช เทพนิกร 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A043 601220902 นายดิถีวัฒน์ สมงาม 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A044 601120111 นางสาวพจมาน ตาลาว 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A045 601320805 นางสาวพิมลมาศ หัวหนองหาร 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A046 601620129 นางสาวสมฤดี ยอดเพชร 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A047 611530114 นางสาวบุญพิทักษ์ ทรัพย์เสถียร 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A048 601620110 นางสาวณัฐธยาน์ คล้ายสุทธิ์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A049 601620128 นางสาวปิ่มฤทัย รื่นอุรา 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A050 591320418 นางสาวสินี หอมรื่น 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A051 581320308 นายรัฐธรรมนูญ กลิ่นจันทร์ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A052 601620147 นางสาวทัศยาพร ปั๋นกัน 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A053 591220426 นายณัฐพล ช้างหัวหน้า 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A054 611221001 Miss.He Tingyi 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A055 611220827 นางสาวศิริพร เตจ๊ะ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A056 601120202 นางสาวธยาลักษณ์ วัฒนาไพรศิลป์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A057 611320213 นางสาวนิศากร พรมสละ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A058 601121630 นางสาวสุมาลี จันทรมณฑล 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A059 601120207 นางสาวนุดาลักษณ์ เทศนา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A060 601720420 นายสุนทร พรมไชยา 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A061 601620135 นางสาวกันยารัตน์ ช้างสุวรรณ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A062 601320829 นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A063 611120112 นางสาวบุษยา หลำริ้ว 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A064 595120216 นางสาวกมลกร เครืออยู่ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A065 611120130 นางสาวพรสวรรค์ ฮอมเงิน 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A066 591720509 นายวันชัย ทองแฟง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A067 601320802 นางสาวสายธาร อินทพงษ์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A068 611320218 นางสาวธนยพร บุญปวง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A069 591220126 นางสาวจุฑาทิพย์ ชื่นสุวรรณ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A070 601320819 นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A071 601220408 นางสาววารุณี ปามา 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A072 591220435 นางสาวจันทิรา ฟ่อนชุมภู 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A073 611220830 นางสาวอรทัย ศรีพา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A074 611120111 นางสาวกัณทิมา ชัยศิริ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A075 621120711 นางสาววิมล สิรีอำไพ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A076 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A077 591220712 นายปิยวัฒน์ โตโทน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A078 621121210 นางสาวธารทิพย์ หรรษา 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A079 611120207 นางสาวพรนภา คำแก้ว 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A080 601220905 นางสาวจิรัสยา พะสุรัมย์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5
A081 621120425 นายชัชชญา หิมารัตน์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A082 601720407 นางสาวอรนุช จักร์เขื่อน 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A083 591720515 นางสาวขวัญสุดา ภูหนองโอง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A084 591220135 นายสหรัฐ สิงห์ทอง 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A085 611530121 นางสาวอารียา เขียวสนั่น 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A086 611120104 นางสาวสุรีย์พร บุญตั้ง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A087 611120105 นางสาวนฤมล ขอนทอง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A088 611120107 นางสาวขวัญชนก เชียงปา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A089 611530103 นางสาวสุพัฒตรา สว่างศรี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A090 601220907 นางสาวอภิญญา ทากาวีแก้ว 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A091 621120702 นายสันต์ทัศน์ ขาวจันทร์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A092 601220917 นางสาวธนภรณ์ จุมภู่ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A093 601220404 นายชาติชาย หนูหอม 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A094 595120229 นายจักรี ตุ่นเฟือย 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A095 591220404 นางสาวศรัณยา ช้างเนียม 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A096 611120127 นางสาวนารี แซ่ว้าง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A097 601320204 นางสาวณัฐณิชา เลพล 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A098 611120702 นางสาวภัคจิรา เวียงสิมมา 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A099 611120728 นางสาวอารียา พันธ์บุญ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A100 611120722 นายวัชระ ศรีทา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A101 611120719 นางสาวกัญญารัตน์ อึ่งเส็ง 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A102 611120721 นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A103 611120705 นางสาวเพ็ญนิพา พับพุ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A104 591220422 นางสาวพณาวัน กันทะเมา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A105 611120707 นายณัฐพล ดวงคำ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A106 611120706 นางสาวปฏิมา ก้อนวิมล 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A107 591720532 นายจิรัฐพงศ์ คำอินทร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A108 621120707 นางสาวภัทริกา ดิลกคุณธรรม 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A109 621121209 นางสาวพัชรีวรรณ เสือเนียม 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A110 611120113 นางสาวสุธิดา สูติพันธุ์สกุล 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A111 611221008 Mr.pan Yukai 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A112 621121222 นายธีระนัย กลิ่นจันทร์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A113 601420102 นางสาวโสริญา นารอด 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A114 591420103 นางสาวพรนภา ว่องวิการณ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A115 621121221 นางสาววิภารัตน์ เมฆี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A116 621120422 นางสาวปริยากร วันแจ้ง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A117 621120704 นายธรรมนิศย์ แก้วมณี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A118 611320205 นางสาวดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A119 621120423 นางสาวรุจิรา คุ้มเวชประสิทธิ์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A120 601220906 นางสาวสวิตตา จินคำ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A121 611120114 นางสาวสีดาพร แซ่กือ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A122 601720624 นายพลวัฒน์ แกว่นเขต 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A123 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A124 591220408 นางสาวพัชรพร สุขสาตร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A125 611120621 นายกิตติพร  ขันเงิน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A126 601220220 นางสาววรรณพร สมจิตร 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A127 591220402 นางสาวกัลยา ดารดาษสินทวี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A128 601420518 นางสาวศิรินันท์ เงินนา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A129 621121303 นางสาวเสาวพร บุญล้อม 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A130 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A131 611120409 นางสาวกนกวรรณ แย้มยิ้ม 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A132 621120414 นางสาวอรอนงค์ ศรสวรรค์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A133 611120404 นางสาวนภัสสร อินรัญ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A134 611120413 นางสาวรัตนมน แสงสุรินทร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A135 611120412 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ขำ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A136 621121230 นางสาวนัฐริกา มณีแสง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A137 611120426 นางสาวต้นกล้า พิมพ์สิงห์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A138 621120408 นางสาวอรพิน หงษ์ชุมแพ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A139 601420522 นางสาววราภรณ์ เบ้าทอง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A140 591720514 นายชาลี แซ่ว่าง 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A141 611120712 นางสาวปรางทิพย์ ศิริสุทธิ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A142 611120709 นางสาวกัญญารัตน์ เเตงอ่อน 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A143 611120129 นางสาววิภารัตน์ ศรีบัว 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A144 611120115 นางสาวบุษบา แซ่ลี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A145 601420517 นางสาวอุไลวรรณ พลแก้ว 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A146 611220402 นางสาวพัณณิตา หมีขุน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A147 611120425 นางสาวชุตินาท แหวนทองคำ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A148 621120421 นางสาวดาราพร บุญจันทร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A149 601120804 นางสาวสุภาพันธ์ ภูมิประสาท 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A150 621120411 นางสาวสุนิสา พงษา 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A151 611122202 นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A152 601220228 นางสาวปฏิญญา คตสุข 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A153 621121219 นางสาวอัญชลีพร บัวศรี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A154 601220914 นางสาวโอรี แสนดี 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A155 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A156 601121608 นางสาววิภาวัณ สงวนศักดิ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A157 611220405 นางสาวกนกวรรณ สวรรค์หลง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A158 601720621 นายทวิพัฒน์ โพธิ์อุไร 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A159 611120517 นางสาวอัจฉราภรณ์ มีสกุล 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A160 611120510 นางสาวปิยพร แซ่ยั้ง 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A161 621121318 นางสาวสุจิตตรา โตทุ้ย 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A162 611221002 Miss.Han Huimin 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A163 621120818 นางสาวถิรดา มั่นภักดี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A164 611120516 นางสาวพรประภา ก้อนนาค 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A165 601120229 นางสาวยศวดี พิมพ์สวรรค์ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A166 591121311 นายชินวัตร ดำเนิน 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A167 611122212 นางสาวกุ๊กไก่ สมคิด 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A168 621530116 นางสาวสริดา ขอนทอง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A169 611122214 นางสาวอรณิช วายุ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A170 611120730 นางสาวจิดาภา ชัยรัตนสุวรรณ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A171 601420605 นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A172 601220913 นางสาวศิรภัสสร ณ ลำปาง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A173 621120410 นางสาวปรีดาพร ปากแคว 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A174 621120403 นายยุทธการ ทุเรียนทอง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A175 601420504 นางสาวกนกนิภา ก่วยจีน 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A176 611120727 นางสาวศิรินภา สุขพัฒน์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A177 621120726 นายนวชิระ เทพวุฑฒิ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A178 621121302 นางสาวดวงใจ แสงสาย 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A179 621120713 นางสาวกมลพรรณ กุลสรนันท์ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A180 611221004 Mr.Shi Taoming 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A181 601420515 นายคมสัน ปานทุ่ง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A182 591220704 นายอรรถพล สุขทับ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A183 601220928 นางสาววัชรินทร์ ภาศรี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A184 611120315 นางสาวชุตินันท์ คชสีห์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A185 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A186 621121325 นางสาวสมฤทัย พิมพบุตร 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A187 601220929 นางสาวชลธิชา คำเด่น 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A188 621120720 นายโยธิน รู้รอบดี 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A189 621530107 นางสาวอรอุมา แก้วสระแสน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A190 601120218 นางสาวศิรินทร์ วงค์สัมฤทธิ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A191 591121330 นางสาวลลิตตา พันธ์สี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A192 591121325 นางสาวนัทธมน เมืองทอง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A193 611120202 นางสาวเดือนเพ็ญ ยั่งยืนกสิกิจ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A194 591520110 นางสาวชนัญญา พุทธรักษา 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A195 611122219 นางสาวชลธิชา ดอยแก้วขาว 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A196 601120221 นางสาวนิฤมล มีโพธิ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A197 611120813 นางสาววาสนา ธรรมกูล 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A198 601220926 นางสาวรัตนาพร สอนสวัสดิ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A199 611122216 นางสาวปิยะฉัตร จันทชุม 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A200 601420510 นางสาวรัชนี พันธ์โยศรี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A201 601220415 นายวีรภัทร - 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A202 611220815 นางสาวกชกร เนติวงค์ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A203 611122203 นางสาวณัฐวรรณ แก้วเพชร 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A204 601420524 นางสาวทัดดาว ใจมั่น 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A205 611122208 นางสาววารุณี สูงสันเขต 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A206 611120725 นางสาวพรสุพพัต ใจยอด 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A207 591220821 นางสาววรรธนา พงษ์เสือ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A208 611221006 Miss.She Ling 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A209 611120125 นางสาวชมัยพร จำปีศรีโสภา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A210 591121216 นางสาวณัฐรดาธนิษฐ์ ขจรชมธนัญ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A211 591121226 นางสาวนิรมล หญ้าลาภ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A212 591720430 นางสาววริญญา วรรณา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A213 601121408 นายรณฤชัย โยชนะ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9
A215 601420531 นางสาวปริญญาพร ศรีสมบัติ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A216 601420532 นางสาวปริญญาพร ศรีสมบัติ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1
A217 605120227 นางสาวพีรดา ใจวงศรี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 7/1