ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน สิงหาคม สัปดาห์ที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2563

*หมายเหตุ P=ผ่าน F=ไม่ผ่าน M=ขาดสอบ

| ดูแบบเต็มจอ |


เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ผลสอบ ห้องสอบ
A001 621120705 นางสาวธนัญชนก กรอยสระน้อย 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A002 621120706 นางสาวปิยธิดา ทรงเจริญ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A003 621120719 นางสาวสุนทรี พรมจันทร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A004 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A005 621121204 นางสาววรรณิกา คุ้มเณร 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A006 621820112 นางสาวพุทธิดา ดีกัน 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A007 621820132 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์กรอง 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A008 611820202 นางสาวอรอุมา สิงห์วี 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A009 611220835 นางสาวฐิตาภัทร์ รักนาค 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A010 611820119 นางสาววรรณรัตน์ ฟองเอม 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A011 601920101 นายธีรนันท์ บรรจงความดี 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A012 611820208 นางสาวนิลพัฒตา ขำมา 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A013 611820215 นางสาวชลลดา จำปางาม 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A014 601720901 นายสมเกียรติ พุ่มพวง 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A015 611820213 นางสาวฐิติกานต์ ทองโบราณ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A016 601720908 นายธนิสร ลาดรุน 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A017 601420509 นางสาวศิริพร ฝั้นคำสาย 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A018 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A019 601220440 นางสาวเพ็ญนภา คำภิโร 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A020 601220438 นางสาวปิยะพร แสนแก้ว 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A021 601720439 นายจักรพันธ์ นุ่มเกลี้ยง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A022 621120203 นางสาวทิวิยา ปริมล 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A023 601720408 นายชาณุมาศ เหวขุนทด 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A024 601720444 นายสรวิชญ์ เกตุพงษ์ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A025 601720443 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A026 621220102 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ สิทธิราช 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A027 621520226 นางสาวเบญจรัตน์ แสวงแก้ว 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A028 621820120 นางสาววรัญญา  พุ่มพวง 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A029 611122217 นางสาวบุษยมาศ เขม้นเขตการ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A030 611420735 นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพย์ประสาตร์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A031 621120811 นางสาวอภิญญา จันหอม 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A032 621220433 นางสาวอาภัสรา  ไชยศิริ 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A033 611420504 นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A034 601220425 นางสาวพิชามญชุ์ เอ็นดู 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A035 621120821 นางสาวสิริกาญจน์ เจริญศิลป์ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A036 621120824 นางสาวรัตนมณี จันนาเมือง 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A037 621120801 นายมาณพ จุมจันทึก 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A038 611620114 นางสาวทิพวรรณ กันเที่ยง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A039 611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน 1 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A040 611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A041 581120734 นายสมรักษ์ รักนาค 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A042 611620234 นายธนพล โยชนะ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A043 611620113 นางสาวสุนิสา กุมภาพันธ์ 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A044 611620130 นางสาวสุภัสสรา มาน้อย 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A045 611620135 นางสาวศุภสุตา ยอดศรี 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A046 611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A047 611620103 นายภูมิรพี ศรีเมือง 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A048 611620119 นายพงศกร บุญมีมา 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A049 601420121 นางสาวนาริตา แก่นคำ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A050 601420108 นางสาวแก้วมณีรัตน์ กาวี 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A051 601420120 นางสาวปภาวี บดีรัฐ 1 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A052 611720403 นายเมธา โคแก้ว 2 F ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A053 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A054 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A055 601720809 นายภานุพงศ์ เจษฎาอนุพงศ์กุล 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A056 601720802 นายฉัตรชัย ไชยศิริ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A057 601720805 นายพลกฤษณ์ ปั้นสุข 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A058 611420729 นางสาวฐิติมา นิพัฒน์ 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A059 601420405 นายปราเมศ ศิริพัฒน์พงศ์พร 1 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A060 601720810 นายวนัส แก้วขาว 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A061 591720813 นายปัณณัฐนนท์ บัวสำลี 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A062 601720807 นายภาณุพงศ์ วิเศษคำ 2 M ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A063 621420403 นางสาวแสงแก้ว แซ่ด่าน 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A064 621420421 นางสาวสุพัตตา นาเมืองรักษ์ 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8
A065 621420424 นางสาวสิริบูรณ์ บัวสด 2 P ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8