เลขทะเบียน 660229 วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวสาธารณสุข ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เดินหน้าต่อยอด "หมอพร้อม" สู่ระบบบริการสุขภาพแบบดิจิทัลครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เทคโนโลยี/สื่อดิจิทัล สถิติ

รูปภาพที่ 1