เลขทะเบียน 660142 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง อภิวรรณ เสาเวียง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ต่อยอดสู่ SMEs 4.0 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนังกระบี่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วิสาหกิจชุมชน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1