เลขทะเบียน 660063 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช., GISTDA และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1