เลขทะเบียน 660062 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ผักผลไม้ครองตลาดจีน พณ.ชี้ไทยเกินดุล 100% ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1