เลขทะเบียน 660053 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร้านตู้แดงจูงใจสะสม เม็ดทองคำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1