เลขทะเบียน 650233 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง หนังสือ ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์สยาม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ราชพัสตราบรมราชาภิเษกใน "สมัยรัตนโกสินทร์" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3