เลขทะเบียน 650210 วันที่ 06 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 21
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เขต พระราชวัง ดุสิต ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เขต - พระราชวัง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว หน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม สถิติ

รูปภาพที่ 1