เลขทะเบียน 650160 วันที่ 21 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง เสกสรร สิทธาคม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "รู้รักสามัคคี" หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1