เลขทะเบียน 650121 วันที่ 02 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หน้า 1,4
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระราชโองการให้สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2