เลขทะเบียน 650013 วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว พระนิรันตราย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระพุทธรูป ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1