เลขทะเบียน 640086 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระเทพฯ เสด็จฯบวงสรวงโบสถ์พราหมณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2