อาจารย์ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
อาจารย์ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

อาจารย์ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
อีเมล์ :
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านการสอนวิจัยและประเมินผล
Login

อาจารย์ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
โพสต์

บุคลากร