มีคำถาม-มีคำตอบ [Q&A]

มีคำถาม-มีคำตอบ [Q&A] รวบรวมรายการคำถามและคำตอบ จากผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำถาม Question : สิทธิ์การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ

คำตอบ Answer : by สุนิษา ศรีนิ่มนวล

1.หนังสือ
อาจารย์  ยืมได้ จำนวน 40 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
บุคลากร ยืมได้ จำนวน 6 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษาปริญญาตรี/ นักศึกษา กศ.บป. ยืมได้ จำนวน 6 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษาปริญญาโท/เอก ยืมได้ จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
บุคคลภายนอก ยืมได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
2.วิจัย/วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ยืมได้  จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
บุคลากร ยืมได้ จำนวน 2 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษาปริญญาตรี/ นักศึกษา กศ.บป. ยืมได้ จำนวน 2 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษาปริญญาโท/เอก ยืมได้  จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
***หมายเหตุ : ค่าปรับ วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน
***กรณีทำหนังสือหาย 
- ต้องซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดิม มาชดใช้ หรือ หนังสือชื่อเรื่องใกล้เคียงให้มากที่สุด + ค่าเทคนิค 50 บาท + ค่าปรับเกินกำหนดส่ง 
- ถ้าต้องการชดใช้เป็นเงิน จะต้องจ่าย 3 เท่า ของราคาหนังสือ + ค่าเทคนิค จำนวน 50 บาท + ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
3.สื่อโสตทัศนวัสดุ
อาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา ยืมได้ จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ระยะเวลา 7 วัน
***หมายเหตุ : ค่าปรับ 5 บาท/ชื่อเรื่อง/วัน
***หากทำสื่อโสตทัศนวัสดุสูญหายจะต้องชดใช้ตามราคาของสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นๆ

คำถาม Question : การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

คำตอบ Answer : by สุนิษา ศรีนิ่มนวล

1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่เป็นสมาชิกของห้องสมุด จะต้องต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกภาคการศึกษา
2. บุคคลภายนอก จะมีอายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด 1 ปี แต่ถ้าต้องการจะต่ออายุสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ บริการ ยืม-คืน ชั้น 2  
3. เจ้าหน้าประจำงานบริการ ยืม - คืน จะทำการเปลี่ยนแปลงอายุสมาชิก และบันทึกข้อมูลการต่ออายุสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสมาชิก

คำถาม Question : หลักฐานการสมัครสมาชิกห้องสมุด

คำตอบ Answer : by สุนิษา ศรีนิ่มนวล

นักศึกษา
- บัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่อที่บริการยืม-คืน ชั้น2
อาจารย์และบุคลากร
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกห้องสมุด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องสมุด หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
บุคคลภายนอก
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกห้องสมุด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องสมุด หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- เงินค่าสมัครสมาชิก 500 บาท/1ปี

คำถาม Question : เวลาการให้บริการของห้องสมุด

คำตอบ Answer : by สุนิษา ศรีนิ่มนวล

ช่วงเปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ – วันเสาร์ : เปิดบริการ 08.30 น. – 18.30 น.   วันอาทิตย์ : เปิดบริการ 08.30 น. – 16.30 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันอาทิตย์  : เปิดบริการ 08.30 น. – 16:30 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

QRCODE