• plan-training-61-1

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เมือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้จัดกิจกรรมอบรมหลุกสูตร สร้างยอดขายออนไลน์ ด้วยการตลาดยุคดิจิทอล สำหรับ SME

อ่านเพิ่มเติม...

KM ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ​4 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...