ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รอบเดือนกรกฎาคม 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 22 - 24 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563  1 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   2 8 - 10 กรกฎาคม 2563 12 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   3 13 - 15 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ
   4 20 - 22 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 4 สิงหาคม 2563 ประกาศผลสอบ

รอบเดือนสิงหาคม 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 29 - 31 กรกฎาคม 2563 1 สิงหาคม 2563  5 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 คลิก..ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
   2 10 - 11, 13 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563  19 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
   3 17 - 19 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2563  
   4 24 - 26 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 2 กันยายน 2563 8 กันยายน 2563  

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกตรวจสอบรายชื่อ