• plan-training-61-1

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ด่วน (ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561)

รายชื่อนักศึกษา