• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

เมื่อที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสอบ

วัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

trainingcomputer 10 oct 2018 3

trainingcomputer 10 oct 2018 4