รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดติวก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมฯ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมางานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Trainingcomputer 3oct 2018 3

Trainingcomputer 3oct 2018 4