รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมแผยแพร่

 

การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สมองกลฝังตัว) Embedded Board สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว (Embedded Board) และการเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้งานให้กับนักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสรเทศ (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

embededdedboard2

embeddedboard3

embeddedboard4

embeddedboard5

embeddedboard6

embeddedboard7

embeddedboard8