• plan-training-61-1

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน Show & Share 2018

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมนายพีระพล ฮุงหวล ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน นายจตุรงค์ ธงชัย นางสาวอารีย์ญา สุริวงษ์ นางสาวชินานาง ดอกมณฑา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Inventions Competition 3

Inventions Competition 4

Inventions Competition 5

Inventions Competition 6

Inventions Competition 7

Inventions Competition 8