• plan-training-61-1

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการประกอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printer)

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้นายพีระพล ฮุงหวล ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน นายจตุรงค์ ธงชัย นางสาวอารีย์ญา สุริวงษ์ นางสาวชินานาง ดอกมณฑา

training printer 3D 3

training printer 3D 4

training printer 3D 5

training printer 3D 6

training printer 3D 6

training printer 3D 8

training printer 3D 9