• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

โดย สำนักบริการวิชาการและจัดหาราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ การสร้างยอดขายออนไลน์ ด้วยการตลาดยุคดิจิทัล สำหรับ SME ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัราชภัฏกำแพงเพชร

training SME 4.0 insite 2