• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมอบรม

 เรื่อง การวิเคราะห์และคำนวนต้นทุนต่อหลักสูตรผ่านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้ารับฟัง จำนวน 65 ท่านจากทุกคณะ ศูนย์ สำนัก ร่วมรับฟังเพื่อนำไปดำเนินงาน

training planner insite 2training planner insite 3