รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 เลื่อนวันประกาศผลสอบเป็นวันที่ 21 ก.ย. 63
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 รายชื่อและห้องสอบ (สอบเวลา 17.00-19.30 น.)
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มแล้ว
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เมือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน 

 

ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านการบูรณาการพันธกิจ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างกัน

innovation insite 2

innovation insite 3