• plan-training-61-1

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมแผยแพร่

 

การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สมองกลฝังตัว) Embedded Board สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว (Embedded Board) และการเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้งานให้กับนักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสรเทศ (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

embededdedboard2

embeddedboard3

embeddedboard4

embeddedboard5

embeddedboard6

embeddedboard7

embeddedboard8