• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้จัดกิจกรรมอบรมหลุกสูตร สร้างยอดขายออนไลน์ ด้วยการตลาดยุคดิจิทอล สำหรับ SME

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

SME 2

SME 4

SME 5