• plan-training-61-1

KM ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ​4 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 

KM WEB 17 MAY 2018 insite 2

KM WEB 17 MAY 2018 insite 3