• plan-training-61-1

สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอเตอร์ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถครั้งที่ 10 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

insitecomputertest 10 2

insitecomputertest 10 3