• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API)  

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18 , 24 และ 25 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

insite2 API traing

insite3 API traing