• plan-training-61-1

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รักการอ่าร และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 

โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนี้บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องต้นสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

insiteloveread