• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผู้ดูแลวั็บไซต์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics 

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาให้เว็บไซต์เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics 

insitewebomatric1